Foto: Shutterstock

Forskningstema: Unge

Unge som et samfunnsspørsmål 


Å være ung kan forstås som en del av et livsløp, som ikke kan skilles fra barndom eller voksenliv, der unges historier skapes og konstrueres gjennom:
 
  • den historiske sammenhengen vi lever
  • i omgivelser rundt oss og hendelser som påvirker våre beslutninger  
  • de sosiale relasjonene og nettverk vi omgir oss med

Dette gir rom for mange livssituasjoner og roller. Vi snakker om studenter, NAVere, elever, ansatte, dropouts, ekstrahjelper, vikarer mm.  Gruppen unge er derfor ikke en homogen gruppe men omfatter en stadier eller situasjoner som unge er   i eller veksler mellom.
 

Våre forskningstema kan deles inn i tre:


Overganger
Tilrettelegging for gode overganger mellom skole og arbeid, for å sikre at unge ikke faller ut og marginaliseres.

Unges arbeidssituasjon  
- Hvordan unge blir tatt imot og inkludert i arbeidslivet.
- Unges arbeidssituasjon med hensyn på arbeidsmiljø og risikofaktorer for skader, og helseplager
- Unge og nye arbeidsformer

Aktørene rundt de unge
Hvilke aktører er involvert i arbeidet med å forebygge marginalisering av unge, og hvordan jobber disse sammen.