Forskerne i prosjektet

2910398
Daniela Müller-Eie
Daniela er førsteamanuensis ved Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging ved Universitetet i Stavanger. Hun har doktorgrad i Arkitektur og bærekraftig byutvikling fra University of Glasgow (Mackintosh School of Architecture), der hun undersøkte hvordan befolkningens atferd og holdninger spiller inn i byers miljømessige funksjonalitet i en sammenlignende studie mellom Freiburg (D) og Stavanger (N). Hun har erfaring med gjennomføring og veiledning av både fysiske og kvalitative stedsanalyser, der hun kombinerer både romlig, geografisk, demografisk og brukerdata gjennom metoder som spatial mapping, GIS, spørreundersøkelse, intervju og behaviour mapping.
 
KRML
Kristiane Lindland
Kristiane er seniorforsker ved IRIS og har doktorgrad i ledelse fra Universitetet i Stavanger og mastergrad i Endringsledelse fra samme sted. I avhandlingsarbeidet forsket hun på samhandling i produktutviklingsprosesser på Figgjo AS (Lindland, 2014). Med bruk av metoden deltakende observasjon studerte hun ansattes arbeidsprosesser og produktutvikling nærgående. Sentralt i studien er meningsutvikling og identitetsforståelse som dynamiske, sosiale prosesser og hvordan dette innvirker på hva deltakere kan se som fremtidige muligheter. Figgjos bedriftshistorie er knyttet til Hillevåg gjennom sin sammenslåing med Stavangerflint, som igjen var en viktig del av Kvalebergs industrihistorie (Rosenberg, 2001). På IRIS forsker Lindland blant annet på medarbeiderdrevet innovasjon i kommuner, samskaping mellom forskning, frivillig, privat og offentlig sektor, og på lokalsamfunns forståelse og holdninger til havbruk.
Helge%20L_%20Tvedt
Helge Lea Tvedt
Helge har vært ansatt i IRIS siden 1.oktober 2017. I tillegg innehar han et stipendiat tilknyttet institutt for geografi ved Universitetet i Bergen. Han har spesialisering i økonomisk geografi og har forsket på tema som innovasjon, entreprenørskap, næringsutvikling og regional omstilling. De siste årene har problemstillingene særlig vært knyttet til næringslivets rolle i det grønne skiftet.
Kjersti Melberg
Kjersti er Dr.polit. i sosiologi (UiB), cand.polit. statsvitenskap (NTNU) og MBA i økonomistyring og ledelse ved NHH. Faglige kompetanseområder er velferds og arbeidslivsforskning, herunder forskning på stress, omstilling, endringsledelse, organisasjonsutvikling og arbeidsmiljø i offentlig og privat sektor. Hun har både ledet en rekke større forskningsprosjekt innen arbeids- og velferdsfeltet. Evaluert større omstillingsprosesser som fusjonen mellom Statoil og Hydro og strukturelle endringer i Universitets- og høyskolesektoren.
KME
Merete Jonvik - Prosjektleder
Merete er seniorforsker ved IRIS Samfunn, har doktorgrad i sosiologi fra Universitetet i Stavanger og hovedfag i sosialantropologi fra Universitetet i Bergen. Avhandlingen hennes tar for seg ulike sosiale gruppers oppfatninger av kultur, sosial endring og sosiale hierarki. I avhandlingen drøftes tema som sosial klasse, divergerende oppfatninger og sosial eksklusjon. Jonvik har bred erfaring med kvalitative metoder, fra intervjustudier, feltarbeid, deltagende observasjon og med bruk av visuelle metoder i intervju. Hun jobber p.t. med prosjekter om inkludering og integrering i arbeidslivet og mangfold i kunst- og kultursektoren. 
MEHJ