DSC_0054
Hillevåg - Foto: IRIS

hva er stedsanalyse?

Sosiokulturelle stedsanalyser forstår steder som produkt av sosiale prosesser og praksis.

Denne måten å forstå steder på representerer et skille i arbeidet med stedsutvikling, som tradisjonelt har vært dominert av en oppfatning hvor steder defineres av fysiske strukturer. I sosiokulturelle stedsanalyser er det først og fremst menneskene som gir stedet innhold, snarere enn fysiske strukturer som landskap, veier og bebyggelse. Samtidig er det et viktig å nevne at det foregår et samspill mellom fysiske/visuelle elementer og sosiale dimensjoner som stedsbruk og forestillinger, noe som blant annet gjenspeiles i en økende interesse for arkitekturpsykologi som handler om hvordan vi påvirkes av og bruker rommene vi er i.

Et godt utgangspunkt for å gjøre sosiokulturelle stedsanalyser finnes i rapporten «Sosiokulturelle stedsanalyser – Veileder», utgitt av Akershus fylkeskommune. I rapporten deles stedsanalyser inn i stedsbruk, stedsbilder og stedsinteresser.

Stedsbruk handler om hvordan ulike grupper av befolkningen bruker steder og til hvilke formål. Bruken er gjerne knyttet til lokale punkter innenfor et område, som kvartaler, gatehjørner, kjøpesentre og parker.
Stedsbilder er ulike forestillinger om hvordan et sted er, og dets kjennetegn, særtrekk, kvaliteter og mangler. Stedsbilder spiller en sentral rolle i arbeidet med stedsutvikling. Det kan for eksempel handle om å bevare steders identitet og særpreg («genius loci»), eller jobbe strategisk med omdømmebygging i tilfeller hvor negative forestillinger dominerer.

Stedsinteresser handler om ulike interesser og makt knyttet til stedsutvikling, blant annet innenfor handel, transport, arealbruk, estetikk og annen fysisk utforming av byrommet. Dette har stor innvirkning på hvilke forestillinger og visjoner som prioriteres i arbeidet med stedsutvikling, og er med på å definere hvilke utfordringer og problemer som trenger løsninger. Kunnskap om stedsinteresser er avgjørende for helhetlig planlegging som ivaretar ulike hensyn, særlig forestillinger som i liten grad kommer frem eller undertrykkes.

I arbeidet med den sosiokulturelle stedsanalysen av Hillevåg, som gjøres på oppdrag for Stavanger kommune, ville denne inndelingen brukes.

Stedsanalysen av Hillevåg skal spesielt ta for seg:
  • Hvem bor i Hillevåg? (demografi og levekår)
  • Hvordan brukes Hillevåg?
  • Hva regnes som styrker og svakheter med Hillevåg?
  • Hva er viktig i videre stedsutvikling av bydelen?