hillev%c3%85g stedsanalyse   prosjektbeskrivelse
Illustrasjon: Stavanger Kommune


Skal utføre sosiokulturell stedsanalyse i Hillevåg

20.11.2017

Prosjektet er et samarbeid mellom forskere fra IRIS og Byplanlegging ved Universitetet i Stavanger (UiS). Analysen skal være ferdig i mars 2018 og utføres på oppdrag fra Stavanger Kommune.

Stedsanalysen skal spesielt gi svar på tre problemstillinger: Hvordan er befolkningen i Hillevåg sammensatt? Hvilke sosiale og fysiske nærmiljøkvaliteter brukes og verdsettes? Hva opplever befolkningen og offentlige, private og frivillige aktører er Hillevågs styrker og svakheter?
 
Utgangspunktet for sosiokulturelle stedsanalyser er at det eksisterer ulike forestillinger om et steds kvaliteter, særtrekk eller mangler, og ikke minst om hvordan stedet skal utvikles fremover. Stedsanalysen skal bidra til å bedre kunnskapsgrunnlaget for en stedsplanlegging som tar hensyn til levekår og livskvalitet, samtidig som den er mer sosialt inkluderende. Det skal gjøres både kvantitative analyser av demografiske data og kvalitative undersøkelser av befolkningen og offentlige, private og frivillige lag sine synspunkter på bydelen.
 
Sosiokulturelle stedsanalyser vektlegger spesielt hvordan ulike aktører bruker steder, hvilke bilder de har av stedet i dag og for fremtiden, og hvilke interesser som er knyttet til dette.
 
IRIS har satt sammen en tverrfaglig forskergruppe som har bred kompetanse innen stedsanalyser, sosiokulturelle analyser, og levekår og livskvalitet. Prosjektet er et samarbeid mellom forskere fra IRIS og Byplanlegging ved Universitetet i Stavanger (UiS).  
 
Prosjektleder Merete Jonvik i IRIS sier at prosjektets overordnede mål er å utvikle bredere forståelse for og mer kunnskap om Hillevågs befolkningssammensetning og befolkningens opplevelser, bruk og holdninger til Hillevåg. Kunnskapen som frembringes skal være med å sikre at arbeidet med levekårsløft og videre stedsutvikling er basert på lokale ønsker og behov.
 
- Framover nå vil vi intervjue representanter for ulike befolkningsgrupper, i tillegg til ulike typer virksomheter og lag som er etablert i Hillevågsområdet, som skoler, barnehager, frivillige lag og næringsaktører. I løpet av desember vil vi, sammen med studenter fra UiS, være til stede på sentrale plasser i Hillevåg med det vi har kalt et «datainnsamlingstorg». Der ønsker vi å komme i snakk med så mange som mulig om hva Hillevåg er for dem og hva de ønsker at bydelen skal være i fremtiden, sier Merete Jonvik.

Informasjon og funn fra prosjektet vil underveis bli delt på nettsider og i sosiale medier.
 
IRIS-studien alene viser ikke om hydrogenperoksid skader reker i sjøen
Read more

Generasjonsskifte i oljenæringen vil gi behov for nyansettelser i tiden fremover
Read more

Kurset i Helse, miljø og sikkerhet (HMS) ikke optimalt for bønder
Read more

Hilmar Rommetvedt valgt til styret i IPSA
Read more

DrillWell Annual Seminar 2018 - Open for Registration
Read more

THE NORCE AWAKENS
Read more

Hillevåg – en sosiokulturell stedsanalyse
Read more

Unges inntreden i arbeidslivet – en ressurs eller risiko?
Read more

Jærkysten anerkjent som internasjonal "Hope Spot"
Read more

Studied atmospheric circulation on Mars
Read more

Go to news archive