fsv admdir


Elisabeth Maråk Støle tilsatt som administrerende direktør for Forskningsselskapet SørVest AS

04.01.2018

Støle kommer fra stillingen som administrerende direktør i Møreforskning AS. Hun er født i 1968, er utdannet økonom, har bred yrkeserfaring fra industri, næringsliv og forskning og er godt kjent med universitets og høgskolesektoren.

Hun har lang ledererfaring og en rekke styreverv i private og statlig eide selskaper.

– Med hennes internasjonale næringslivserfaring, herunder fra arbeid med fusjons- og integrasjonsprosesser, hennes kunnskap om UH sektoren og virkemiddelapparatet, og ikke minst hennes personlige egenskaper, mener styret hun er godt kvalifisert til oppgaven. Samfunnsengasjement, kunnskap om forskning, nettverk, organisasjons- og ledererfaring, er viktig når vi nå skal bygge et slagkraftig, stort institutt på Sør- og Vestlandet, og vi er svært glad for at hun har takket ja til stillingen, sier styreleder Hans Olav Lindal.
 
Lindal opplyser at det har vært en grundig ansettelsesprosess og flere meget godt kvalifiserte kandidater til stillingen. Stillingen er nyopprettet, og Støle får sammen med styret, ansvaret for å lede arbeidet med å realisere eiernes ambisjon om å gjøre det nye forskningsselskapet til en ledende aktør på forskning, innovasjon og verdiskapning. Dette skal skje ved å samordne og videreutvikle de virksomhetene som i dag drives på de forskjellige lokasjonene i Hordaland, Rogaland og Agder. Selskapet skal bli en nasjonal og internasjonal aktør som vil være vesentlig bedre rustet til å ta opp konkurransen med forskningsinstitutter i inn- og utland, enn det de regionale instituttene har hatt kapasitet til å klare hver for seg.
 
–  Norge, og ikke minst regionene våre trenger å bli sterkere på innovasjon, verdiskaping og forskning, og det nye forskningsselskapet får en viktig rolle i nettopp dette, uttalte rektor ved Universitetet i Bergen (UiB) og representant for det nye forskningsselskapets største eier Dag Rune Olsen, da avtalen om sammenslåingen ble lansert under Arendalsuka i august.
  
Elisabeth Maråk Støle tiltrer i stillingen senest 1. april 2018.
 
 
Bred bakgrunn fra ledelse og styrer i næringslivet og forskningssektoren
 Elisabeth Maråk Støle har bred lederbakgrunn både nasjonalt og internasjonalt etter 25 år med lederstillinger i internasjonale konsern som SafeRoad, Jotun, Telenor og SCA. Hun har særlig erfaring innen ledelse, virksomhetsstyring i konsern, kommunikasjon, profilering og samfunnsansvar.
 
De siste årene har hun ledet Møreforsking med oppdragsforskning innen blant annet marine, biomarine og maritime næringer, samt samfunnsforskning innen blant annet transport, logistikk og helse.
 
Støle har også en rekke styreverv i private og statlige selskaper, som SIVA SF, NTNU TTO, Sparebanken Møre, Tafjord Marked AS og Vest Norsk Brusselkontor.
 
Hun er utdannet økonom fra University of Strathclyde i Skottland, med executive master of management fra BI Handelshøyskolen og etterutdanning fra Harvard Business School.
 
–  Ser fram til å bidra til å utvikle det nye forskningsselskapet
 –  Forskning bidrar til nye ideer og teknologiske løsninger, som gir økt innovasjon i næringslivet og i offentlig sektor. Globale utviklingstrekk eksponerer oss for utfordringer som krever omstilling og som forskningen kan bidra til å løse. Næringslivet opplever økt konkurranse som krever økt nyskapingstakt, og miljømessige utfordringer krever utvikling av ny teknologi. Å få bidra til at de allerede sterke forskningsmiljøene som inngår i dette nye selskapet, kan utvikle seg sammen for å realisere det disse mulighetene representerer, gleder jeg meg veldig til, sier Elisabeth Maråk Støle.
 
–  Det er mange dyktige forskere og ledere som nå skal ta ut det faglige potensialet på tvers av geografi, næringsklynger og universitetscampuser. Det blir viktig å synliggjøre kompetansen og fagområdene i dette nye samlede selskapet både nasjonalt og internasjonalt.
Vi skal bygge på den kompetansen som finnes i våre regioner, både for å styrke nærheten til næringslivet lokalt, men også for å bygge forskningsmiljøer som kan gjøre seg bemerket som ledende på nasjonale og internasjonale arenaer, sier Støle.
 
–  Det er allerede igangsatt et omfattende arbeid i de fem instituttene for å forberede integrasjonsprosessen og organiseringen av fremtidige fagområder, infrastruktur og støttefunksjoner. Den første tiden fremover vil gå med til å fortsette dette arbeidet i tett dialog med eiere og ledelsen på instituttene, parallelt med utviklingen av mer langsiktige strategier, felles kultur og profil.
 
 
FAKTA OM FORSKNINGSSELSKAPET SØRVEST AS
I august ble det klart at Uni Research AS og Christian Michelsen Research AS, IRIS AS, Agderforskning AS og Teknova AS ble slått sammen til ett stort forskningsselskap. med hovedsete i Bergen.-Eies av Universitetet i Bergen, Stiftelsen Unifob, Universitetet i Stavanger, Stiftelsen Rogalandsforskning, Universitetet i Agder, Stiftelsen Agderforskning og eierne av Teknova AS
-Selskapet er etablert og registrert, og integrasjonsprosessen forberedes nå for fullt, både mht faglig organisering, organisering av administrative funksjoner og felles infrastruktur.
-Skal ha hovedkontor i Bergen og virksomhetslokasjoner i hver region.
-Vil samlet ha ca 900 ansatte og en årlig omsetning på over 1 milliard kroner.
-Styreleder Hans Olav Lindal. Øvrige styremedlemmer; Robert Bjerknes, Eva Dugstad, Tor A. Aagedal og Iselin Nybø.
 
Kontaktpersoner:
- Hans Olav Lindal – tlf 95 83 95 62 – epost hli@thommessen.no
 
IRIS-studien alene viser ikke om hydrogenperoksid skader reker i sjøen
Read more

Generasjonsskifte i oljenæringen vil gi behov for nyansettelser i tiden fremover
Read more

Kurset i Helse, miljø og sikkerhet (HMS) ikke optimalt for bønder
Read more

Hilmar Rommetvedt valgt til styret i IPSA
Read more

DrillWell Annual Seminar 2018 - Open for Registration
Read more

THE NORCE AWAKENS
Read more

Hillevåg – en sosiokulturell stedsanalyse
Read more

Unges inntreden i arbeidslivet – en ressurs eller risiko?
Read more

Jærkysten anerkjent som internasjonal "Hope Spot"
Read more

Studied atmospheric circulation on Mars
Read more

Go to news archive