robert ewald
Robert Ewald fra IRIS ser frem til å komme i gang med prosjektet. Foto: IRIS


Grensesprengende teknologi fra IRIS og CMR

30.04.2018

IRIS sin gruppe for boring og brønn har sammen med CMR blitt bevilget prosjektet «Retrofit High-Speed Drilling Telemetry System».

IRIS er prosjektansvarlig og har CMR med som partner pga. CMR sin ekspertise innen sensorer og kommunikasjonssystemer. Robert Ewald fra brønn og boreteknologi-gruppen i IRIS, står bak prosjektideen og forteller at prosjektet skal bruke de neste 3 årene på å utvikle et nytt system for wired pipe, slik at wired pipe kan installeres retrofit – altså med eksisterende boreutstyr.

Fremmer digital drilling
Teknologien vil gjøre det mulig å gjøre bruk av wired pipe i mange flere brønner, den vil redusere kostnader og levere data mye raskere. Det er en viktig teknologi for å fremme digital drilling.

- Vi har fokus på å utvikle en pålitelig teknologi som skal bli en ny standard om noen år, forteller Robert Ewald.

IRIS har fått 2 av de åtte grensesprengende prosjektene innenfor PETROMAKS og NORCE har også god uttelling med totalt fire av åtte prosjekter.

Les mer på Forskningsrådets nettsider.

Cutting edge technology from IRIS and CMR
The IRIS research group for drilling and well technology and CMR have been granted funding of the project «Retrofit High-Speed Drilling Telemetry System.»


IRIS have the project responsibility and CMR are partners due to their expertise on sensors and communication systems. Robert Ewald from the IRIS group for drilling and well technology is the man behind the project idea and explains that they will spend the next three years on developing a new system for wired pipe that will make it possible to apply wired pipe retrofit – meaning that it can be applied on drilling equipment that is already in use.

Enhances digital drilling
The technology will enable operators to use wired pipe in many more wells, it will reduce costs and it will deliver data much faster. This is an important technology for digital drilling.

“We focus on developing a reliable technology that shall become a new industry standard within a few years”, Robert Ewald says.

IRIS have won two out of the eight cutting edge projects of the PETROMAKS funding and NORCE have also done well with all in all four out of the eight projects.
IRIS-studien alene viser ikke om hydrogenperoksid skader reker i sjøen
Read more

Generasjonsskifte i oljenæringen vil gi behov for nyansettelser i tiden fremover
Read more

Kurset i Helse, miljø og sikkerhet (HMS) ikke optimalt for bønder
Read more

Hilmar Rommetvedt valgt til styret i IPSA
Read more

DrillWell Annual Seminar 2018 - Open for Registration
Read more

THE NORCE AWAKENS
Read more

Hillevåg – en sosiokulturell stedsanalyse
Read more

Unges inntreden i arbeidslivet – en ressurs eller risiko?
Read more

Jærkysten anerkjent som internasjonal "Hope Spot"
Read more

Studied atmospheric circulation on Mars
Read more

Go to news archive