dsc 7272
Fra venstre: Forsker Helge Lea Tvedt og prosjektleder Merete Jonvik fra IRIS.


Hillevåg – en sosiokulturell stedsanalyse

22.06.2018

På oppdrag fra Stavanger kommune har IRIS i samarbeid med Universitetet i Stavanger gjennomført en sosiokulturell stedsanalyse av Hillevåg. Rapporten belyser utfordringer og muligheter i levekårssonene Kvalaberg, Bekkefaret og Saxemarka. Forskerne i IRIS gir deres anbefalinger for fremtidig utvikling av området.

Rapporten ble presentert for Kommunalutvalget i Stavanger Kommune tirsdag den 19. juni av seniorforsker og prosjektleder, Merete Jonvik, og forsker Helge Lea Tvedt. Stavanger kommune skal fremover arbeide med områdeutvikling i Hillevåg, i første omgang konsentrert til de tre levekårssonene.

- Nå er det opp til Stavanger kommune å gjøre prioriteringer for områdesatsingen i Hillevåg. Vi håper at kommunen vil sette i gang innsats både mot utbedring av levekårsforskjeller i et langsiktig perspektiv – rettet mot blandet boligsammensetning, styrking av faglige og sosiale arenaer som skole og barnehage, og minskning av inntektsforskjeller, og i tillegg vurdere flere materielle og fysiske trivselsforbedrende tiltak, som kan ha positiv virkning på nærmiljøet, sier Jonvik.

Anbefalinger fra IRIS
Jonvik henviser for øvrig til det siste kapittelet i rapporten, der forskergruppen kommer med anbefalinger til tiltak og innsatsområder for videre områdeutvikling av Hillevåg. Anbefalingene er basert på befolkningen og virksomheter og lag sine ytringer, og analyser av undersøkelsesmateriale i sin helhet.

Behov for nyansering
Allerede i benevnelsen av Hillevåg melder det seg behov for nyansering. Tallene som fremkommer i rapporten må tolkes med blikk for hvilken avgrensning som brukes. Hovedsakelig forholder rapporten seg til Hillevåg som levekårssonene Kvalaberg, Bekkefaret og Saxemarka, som er inndelingen Stavanger kommune bruker i levekårsundersøkelsene sine. Statistisk sentralbyrå bruker imidlertid en mye større geografisk avgrensning av Hillevåg. Befolkningens avgrensning av Hillevåg er – selv om ulike folk opererer med noe ulike avgrensninger – i all hovedsak mindre enn begge de ovennevnte inndelingene. Avgrensningene påvirker følelser av tilhørighet og identitet.  

Grunnlaget for rapporten
Forskerne har utført intervjuer og feltsamtaler med beboere i levekårssonene Kvalaberg, Bekkefaret og Saxemarka, og virksomheter og lag etablert i området. I tillegg har det blitt gjennomført grundige analyser av demografi og levekårsstatistikker for Hillevåg. Her fremgikk det bl.a. at Kvalaberg har en stor andel barn i lavinntektsfamilier.

Her kan du lese mer om prosjektet og laste ned rapporten. 
 
IRIS-studien alene viser ikke om hydrogenperoksid skader reker i sjøen
Read more

Generasjonsskifte i oljenæringen vil gi behov for nyansettelser i tiden fremover
Read more

Kurset i Helse, miljø og sikkerhet (HMS) ikke optimalt for bønder
Read more

Hilmar Rommetvedt valgt til styret i IPSA
Read more

DrillWell Annual Seminar 2018 - Open for Registration
Read more

THE NORCE AWAKENS
Read more

Hillevåg – en sosiokulturell stedsanalyse
Read more

Unges inntreden i arbeidslivet – en ressurs eller risiko?
Read more

Jærkysten anerkjent som internasjonal "Hope Spot"
Read more

Studied atmospheric circulation on Mars
Read more

Go to news archive