dsc 7272
Fra venstre: Forsker Helge Lea Tvedt og prosjektleder Merete Jonvik fra IRIS.


Hillevåg – en sosiokulturell stedsanalyse

22.06.2018

På oppdrag fra Stavanger kommune har IRIS i samarbeid med Universitetet i Stavanger gjennomført en sosiokulturell stedsanalyse av Hillevåg. Rapporten belyser utfordringer og muligheter i levekårssonene Kvalaberg, Bekkefaret og Saxemarka. Forskerne i IRIS gir deres anbefalinger for fremtidig utvikling av området.

Rapporten ble presentert for Kommunalutvalget i Stavanger Kommune tirsdag den 19. juni av seniorforsker og prosjektleder, Merete Jonvik, og forsker Helge Lea Tvedt. Stavanger kommune skal fremover arbeide med områdeutvikling i Hillevåg, i første omgang konsentrert til de tre levekårssonene.

- Nå er det opp til Stavanger kommune å gjøre prioriteringer for områdesatsingen i Hillevåg. Vi håper at kommunen vil sette i gang innsats både mot utbedring av levekårsforskjeller i et langsiktig perspektiv – rettet mot blandet boligsammensetning, styrking av faglige og sosiale arenaer som skole og barnehage, og minskning av inntektsforskjeller, og i tillegg vurdere flere materielle og fysiske trivselsforbedrende tiltak, som kan ha positiv virkning på nærmiljøet, sier Jonvik.

Anbefalinger fra IRIS
Jonvik henviser for øvrig til det siste kapittelet i rapporten, der forskergruppen kommer med anbefalinger til tiltak og innsatsområder for videre områdeutvikling av Hillevåg. Anbefalingene er basert på befolkningen og virksomheter og lag sine ytringer, og analyser av undersøkelsesmateriale i sin helhet.

Behov for nyansering
Allerede i benevnelsen av Hillevåg melder det seg behov for nyansering. Tallene som fremkommer i rapporten må tolkes med blikk for hvilken avgrensning som brukes. Hovedsakelig forholder rapporten seg til Hillevåg som levekårssonene Kvalaberg, Bekkefaret og Saxemarka, som er inndelingen Stavanger kommune bruker i levekårsundersøkelsene sine. Statistisk sentralbyrå bruker imidlertid en mye større geografisk avgrensning av Hillevåg. Befolkningens avgrensning av Hillevåg er – selv om ulike folk opererer med noe ulike avgrensninger – i all hovedsak mindre enn begge de ovennevnte inndelingene. Avgrensningene påvirker følelser av tilhørighet og identitet.  

Grunnlaget for rapporten
Forskerne har utført intervjuer og feltsamtaler med beboere i levekårssonene Kvalaberg, Bekkefaret og Saxemarka, og virksomheter og lag etablert i området. I tillegg har det blitt gjennomført grundige analyser av demografi og levekårsstatistikker for Hillevåg. Her fremgikk det bl.a. at Kvalaberg har en stor andel barn i lavinntektsfamilier.

Her kan du lese mer om prosjektet og laste ned rapporten. 
 
IRIS-studien alene viser ikke om hydrogenperoksid skader reker i sjøen
Read more

Generasjonsskifte i oljenæringen vil gi behov for nyansettelser i tiden fremover
Read more

Kurset i Helse, miljø og sikkerhet (HMS) ikke optimalt for bønder
Read more

Hilmar Rommetvedt valgt til styret i IPSA
Read more

DrillWell Annual Seminar 2018 - Open for Registration
Read more

THE NORCE AWAKENS
Read more

Hillevåg – en sosiokulturell stedsanalyse
Read more

Unges inntreden i arbeidslivet – en ressurs eller risiko?
Read more

Jærkysten anerkjent som internasjonal "Hope Spot"
Read more

Studied atmospheric circulation on Mars
Read more

Go to news archive
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no