dsc 0519
Foto: IRIS


Kompetansedelingspris til IRIS Samfunnsforskning

11.12.2014

Prisen ble delt ut under Næringsforeningens julemøte i Rogaland Teater av fjorårets vinner, Inger Tone Ødegård.

Hensikten med prisen er å stimulere til deling av kompetanse, læring både internt og eksternt, og å synliggjøre Næringsforeningens fokus på Stavangerregionen som en kompetanseregion. Prisen ble i dag delt ut for syvende gang.

Følgende bidrag er eksempler på IRIS sin innsats:
 
Scenarier Stavangerregionen 2029: Energy - Exit
IRIS Samfunn presenterte Scenarier2029 for Stavangerregionen i oktober 2012 for et bredt publikum og med bred mediadekning. Scenariene identifiserer to viktige og langsiktige drivkrefter for en bærekraftig utvikling: kvaliteten i våre utdanningsinstitusjoner (fra barnehage til universitet) koblet til innovasjon og fornyelse i bedrifter og offentlig sektor. Behovet for et regionalt lederskap (utover kommunegrensene) som leder an og tydelig viser vei, ble kraftig understreket. Scenariene konkluderte med seks tydelige strategisk grep. Etter premieren i oktober 2012 er scenariene presentert og drøftet 20-25 ganger næringsliv, skoler, kommuner, fylkesmann og frivillige organisasjoner. Se www.scenarier2029.no. IRIS har også utviklet ti teser som utgangspunkt for drøfting av strategi for sentrale regionale bedrifter.

Kompetansemegling
Tre av forskerne ved IRIS Samfunn har kompetansemegling i næringslivet som hovedaktivitet. Gjennom deltagelse i VRI Rogaland bidrar IRIS til at fylkets virksomheter får tilgang til relevante forskningsmiljø som kommer inn og samarbeider om kjerneoppgaver i bedriftens utviklingsarbeid.  Som partner i nettverket Enterprise Europe Network driver IRIS aktiv formidling av muligheter for samarbeid mellom regionale SMBer og europeiske virksomheter om innovasjon og teknologiutvikling, både på bedriftsnivå og i regi av EUs forskningsprogrammer.

Petroleumsnæringen
IRIS Samfunn har de siste årene gjennomført flere kartlegginger/analyser for Norske olje og gass. Disse rapportene har blitt standardverk innen sine områder, og har blitt mye brukt av både bransjeforeninger, offentlige næringsutviklingsaktører og media.
  • Fiskenæringen og petroleumsnæringen (Ett hav)
  • Den petroleumsrelatert virksomheten i alle fylker (Industribyggerne I)
  • Offshoreansatte (Offshoreansatte: Hvem er de? Hvor mange må erstattes i årene som kommer?)
Samferdsel
IRIS Samfunn har i en årrekke bidratt med analyser og utredninger på samferdselsfeltet og bidratt til å øke kompetansen hos næringslivet og offentlige myndigheter om godstransport. I tillegg har de laget bedriftsorienterte reisevaneundersøkelser og bidratt til økt kompetanse i bedriftene om hvordan de kan tilrettelegge for mer miljøvennlige arbeidsreiser.

Innovasjon
Innovasjon utgjør grunnlaget for økt verdiskaping. Sammen med UiS har IRIS de siste årene intensivert sin innovasjonsforskning. Resultatene har til dels vært oppsiktsvekkende og er formidlet både internasjonale, nasjonale og regionale media, i tillegg til akademiske kanaler. UiS og IRIS har også gjennomført bredt anlagte innovasjonskonferanser de siste par årene. Resultatene tyder bl.a. på at internasjonalt samarbeid er mer innovasjonsfremmende enn deltakelse i regionale klynger, et resultat som stiller spørsmål med en sentral del av norsk og regional innovasjonspolitikk. I tillegg har IRIS Samfunn i en årrekke studert hvordan innovasjon foregår i og mellom bedrifter; eksempelvis Lyse, SR-bank, Marine Harvest og Kverneland, og denne kunnskapen er formidlet til næringsliv og offentlig virksomhet. Det siste året har IRIS forsket på og formidlet kunnskap om innovasjon i offentlig sektor, spesielt i helsesektoren.

Populærvitenskapelig formidling
Forskere ved IRIS Samfunn bl.a. Martin Gjelsvik, Hilmar Rommetvedt, Atle Blomgren, Rune Dahl Fitjar, Einar Leknes, Gottfried Heinzerling har gjennom kronikker, intervjuer og oppslag i regionale avviser bidratt til spredning av forskningsbasert kunnskap.

Forskerne
Forskerne fra IRIS Samfunn er attraktive både innenfor offentlig og privat virksomhet. Blant annet har de to siste rektorene ved UiS og fylkessamferdselssjefen bakgrunn fra IRIS Samfunnsforskning. I tillegg er tidligere forskere fra IRIS Samfunn ansatt blant annet i Statoil, Lærdal, Petroleumstilsynet og Apply.
 
IRIS-studien alene viser ikke om hydrogenperoksid skader reker i sjøen
Read more

Generasjonsskifte i oljenæringen vil gi behov for nyansettelser i tiden fremover
Read more

Kurset i Helse, miljø og sikkerhet (HMS) ikke optimalt for bønder
Read more

Hilmar Rommetvedt valgt til styret i IPSA
Read more

DrillWell Annual Seminar 2018 - Open for Registration
Read more

THE NORCE AWAKENS
Read more

Hillevåg – en sosiokulturell stedsanalyse
Read more

Unges inntreden i arbeidslivet – en ressurs eller risiko?
Read more

Jærkysten anerkjent som internasjonal "Hope Spot"
Read more

Studied atmospheric circulation on Mars
Read more

Go to news archive