web-forsi2018
Foto: IRIS Samfunnsforskning


Kurset i Helse, miljø og sikkerhet (HMS) ikke optimalt for bønder

20.08.2018

I en artikkel i tidsskriftet Safety Science evaluerer forskerne Kari Anne Holte (IRIS) og Gro Follo (Ruralis) HMS-kurset rettet mot norske bønder. Studien viser at kursdesignet bør endres slik at det bedre passer bøndenes praktiske virkelighet.


Det overordnede funnet er at HMS-kurset ikke når målet om økt systemforståelse og økt bruk av HMS-system. Holte og Follo finner imidlertid at kurset på kort sikt gir økt oppmerksomhet på risiko og mindre, systemrelaterte tiltak for å redusere ulykkesrisikoen. Videre anskueliggjør analysen at hva som kommer ut av kurset når det gjelder bøndenes tiltak for å redusere risiko, er knyttet til en kompleks dynamikk mellom kontekstuelle faktorer, mekanismer og kursets design.

Les mer >
IRIS-studien alene viser ikke om hydrogenperoksid skader reker i sjøen
Read more

Generasjonsskifte i oljenæringen vil gi behov for nyansettelser i tiden fremover
Read more

Kurset i Helse, miljø og sikkerhet (HMS) ikke optimalt for bønder
Read more

Hilmar Rommetvedt valgt til styret i IPSA
Read more

DrillWell Annual Seminar 2018 - Open for Registration
Read more

THE NORCE AWAKENS
Read more

Hillevåg – en sosiokulturell stedsanalyse
Read more

Unges inntreden i arbeidslivet – en ressurs eller risiko?
Read more

Jærkysten anerkjent som internasjonal "Hope Spot"
Read more

Studied atmospheric circulation on Mars
Read more

Go to news archive