forside arbtakmedv 2


Mer anstrengt samarbeidsklima i petroleumsnæringen og på store byggeplasser

18.05.2018

Den nye forskningsrapporten «Tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning i petroleumsvirksomhet og store byggeplasser» fra IRIS og Fafo konkluderer at det er blitt et mer anstrengt samarbeidsklima i petroleumsnæringen og byggenæringen.

I rapporten presenteres funn fra prosjektet som har kartlagt forutsetninger for og utfordringer med tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning på bedriftsnivå og i kontraktskjeder innen petroleumsvirksomheten og på store byggeplasser i byggenæringen.

Når det gjelder hvilke forhold som er av betydning for god arbeidstakermedvirkning, understrekes det i rapporten at ryddighet i vernetjenestens og AMUs roller og oppgaver og en åpen og strukturert prosess for innmelding og behandling av saker er av betydning. Verneombud trenger både kompetanse, tid og erfaring for å gjøre en god jobb. Det er også viktig med verneombud som jobber aktivt ut mot de ansatte, og som søker å involvere ansatte og bringe saker som angår dem oppover i systemet. Per i dag er det en utfordring at det bringes inn for få saker fra de ansatte. 

Rapporten konkluderer med at tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning i begge næringene blir svakere lengre ut i kontraktskjeden.

Les mer>
IRIS-studien alene viser ikke om hydrogenperoksid skader reker i sjøen
Read more

Generasjonsskifte i oljenæringen vil gi behov for nyansettelser i tiden fremover
Read more

Kurset i Helse, miljø og sikkerhet (HMS) ikke optimalt for bønder
Read more

Hilmar Rommetvedt valgt til styret i IPSA
Read more

DrillWell Annual Seminar 2018 - Open for Registration
Read more

THE NORCE AWAKENS
Read more

Hillevåg – en sosiokulturell stedsanalyse
Read more

Unges inntreden i arbeidslivet – en ressurs eller risiko?
Read more

Jærkysten anerkjent som internasjonal "Hope Spot"
Read more

Studied atmospheric circulation on Mars
Read more

Go to news archive