ad gruppen
Planene for NORCE ble lansert på Arendalsuka i 2017, med de administrerende direktørene i selskapene som slås sammen til stede. Fra venstre Roger Neumann, Agderforskning; Arvid Nøttvedt, CMR; Aina M. Berg, Uni Research; Kristin Flornes, IRIS and Thor Arne Håverstad, Teknova. (Foto: Arne Roger Janse)


Ny forskningsgigant får navnet NORCE

15.01.2018

Forskningsselskapet SørVest AS har skiftet navn til NORCE.

Selskapets formelle selskapsnavn i Foretaksregisteret blir Norwegian Research Centre AS.

I NORCE samles de fremste forskningsselskapene i Sør-Norge til en forskningsgigant som skal gjøre Sør- og Vestlandet ledende på forskning, innovasjon og verdiskapning.

NORCE skal ha hovedkontor i Bergen og samler kreftene til de Bergens-baserte Uni Research AS og Christian Michelsen Research AS, International Research Institute of Stavanger AS med hovedsete i Stavanger og Sørlandets Agderforskning AS og Teknova AS.NORCE-sjefen: Elisabeth Maråk Støle er tilsatt som administrerende direktør i det nye forskningsselskapet.NORCE ble etablert i høst under det foreløpige prosjektnavnet Forskningsselskapet SørVest AS, og har nylig ansatt Elisabeth Maråk Støle som administrerende direktør. Nå er også merkenavnet på plass.

fsv admdir
NORCE-sjefen: Elisabeth Maråk Støle er tilsatt som administrerende direktør i det nye forskningsselskapet.

Et navn med internasjonal klangbunn
Akronymet NORCE spiller på det engelske «norse»(norrøn) og har klare kulturelle og geografiske referanser til det nordiske og norske.

NORCE kan også leses som et sammensatt ord der den første delen av akronymet, NOR (Norwegian/Nordic), først og fremst peker ut en kulturell og geografisk plassering, mens den andre delen av ordet, RCE (Research Center), reflekterer det internasjonale forskningsmiljøet selskapet vil være en viktig del av. Dette gir navnet en internasjonal klangbunn, som understreker selskapets ambisjon om å ta opp konkurransen med forskningsinstitutter i inn- og utland.

– Dette navnet tar på en god måte hensyn til kjerneaktiviteten til det nye selskapet – forskning og innovasjon - og at det har en geografisk forankring langs kysten i vest og i sør, samtidig som at det har ambisjoner om å være et innovativt selskap som opererer i et internasjonalt marked, sier styreleder i selskapet Hans Olav Lindal.

– Navnet gir assosiasjoner til både noe opprinnelig og til noe fremtidsrettet, moderne og kraftfullt. Det støtter godt opp om det styret har definert som selskapets visjon om å være en innovativ kraft i et internasjonalt forskningsfelt.

Inkluderende prosess
Det nye navnet er utarbeidet av konsulentselskapene Haltenbanken og Mannheimer, på oppdrag fra styret.

I prosessen er eierne og styreleder for selskapet intervjuet, og de ansatte ved instituttene er tatt med i høringsrunder. Både eierne og instituttene har også kommet med egne forslag.

Nå har styre og generalforsamling valgt navnet NORCE – A Pioneer within Norwegian Research and Innovation. I løpet av januar skal det utvikles en logo og visuell profil for selskapet, også dette i tett dialog med eiere og organisasjonene.

– Både styret, ansatte og våre eiere ønsket seg et navn og en profil som speilet muligheter og potensiale som ligger i det nye selskapet ut fra regionale, nasjonale og internasjonale perspektiver, og som også gjenspeiler at en stor del av våre ansatte er engelskspråklige.  Det har vi nå fått, sier styreleder Hans Olav Lindal. 

NORCE
- A pioneer within Norwegian Research and Innovation Norwegian Research Centre AS
 • Består av forskningsselskapene Uni Research AS og Christian Michelsen Research AS, International Research Institute of Stavanger AS, Agderforskning AS og Teknova AS
 • Eies av Universitetet i Bergen, Stiftelsen Unifob, Universitetet i Stavanger, Stiftelsen Rogalandsforskning, Universitetet i Agder, Stiftelsen Agderforskning og eierne av Teknova AS
 • Har ansatt Elisabeth Maråk Støle som administrerende direktør
 • Skal ha hovedkontor i Bergen og virksomhetslokasjoner i hver region.
 • Samler ca 900 ansatte og vil ha en årlig omsetning på over 1 milliard kroner.
 • Har et styre som ledes av Hans Olav Lindal. Øvrige styremedlemmer; Robert Bjerknes, Eva Dugstad, Tor A. Aagedal og Iselin Nybø.

In English

New research giant named NORCE 
Forskningsselskapet SørVest AS launches its new name: NORCE. The company's formal registered company name will be Norwegian Research Centre AS.  In NORCE, the leading research companies in southern Norway merge into a research giant that will make this area of Norway a leader in research, innovation and value creation.
 
With its headquarters located in Bergen, NORCE will gather the forces of the Bergen-based Uni Research AS and Christian Michelsen Research AS, International Research Institute of Stavanger AS headquartered in Stavanger and Agderforskning AS and Teknova AS in southern Norway.
 
NORCE was established this autumn under the preliminary project name Forskningsselskapet SørVest AS, and has recently employed Elisabeth Maråk Støle as CEO. Now the brand name is also in place.
 
An international name for an international company
The acronym NORCE plays the English "Norse" with clear cultural and geographical references to the Nordic and Norwegian languages. NORCE can also be read as a composite word in which the first part of the acronym, NOR (Norwegian / Nordic), primarily identifies a cultural and geographical location, while the second part of the word, RCE (Research Centre) reflects the international research community that it will be an important part of. This gives the name an international sound base, which emphasizes the company's ambition to raise competition with research institutes at home and abroad.

“This name takes a good look at the core business of the new company - research and innovation - and that it has a geographic base along the west and south coasts, while having ambitions to be an innovative company operating in an international market,” says Chairman of the Board Hans Olav Lindal.
 
“The name brings to mind both something original and something modern and powerful. It strongly supports what the board has defined as the company's vision of being an innovative force in an international research field.”
 
An including process
Consulting companies Haltenbanken and Mannheimer, developed the new name on behalf of the board.
 
In the process, Haltenbanken/Mannheimer interviewed the owners and chairman of the company, and did consultation rounds with staff at the institutes. Both the owners and the institutes also made their own suggestions.
 
The Board and General Assembly have now chosen the name NORCE - A pioneer in Norwegian Research and Innovation. The next step is to develop a logo and visual profile, again in close dialogue with owners and organizations.
 
"Both the board, our owners and our employees wanted a name and a profile that reflected opportunities and potential based on regional, national and international perspectives, and we also wanted it to reflect that many of our employees are English-speaking.  We are confident that we have achieved this in choosing the name NORCE, "says chairman Hans Olav Lindal.
 
About Norce (facts)
 
NORCE
- A pioneer within Norwegian Research and Innovation


Norwegian Research Centre AS
 • Is a new research company consisting of the former Uni Research AS, Christian Michelsen Research AS, International Research Institute of Stavanger AS, Agderforskning AS and Teknova AS
 • Headquartered in Bergen.
 • Is owned by the University of Bergen, the Unifob foundation, The University of Stavanger, the Rogalandsforskning foundation, the University of Agder, the Agderforskning foundation and the owners of Teknova AS
 • Will be a pioneer within research and innovation.
 • Has appointed Elisabeth Maråk Støle as managing director
 • Is headquartered in Bergen and has business locations in each region
 • Has approx. 900 employees and annual revenues of more than NOK 1 billion.
 • Has a board lead by Chairman Hans Olav Lindal. Board members; Robert Bjerknes, Eva Dugstad, Tor A. Aagedal and Iselin Nybø.
 

Contact:
Hans Olav Lindal, Chairman of Norwegian Research Centre AS
Tlf: 95 83 95 62 – e-mail: hli@thommessen.no
 
IRIS-studien alene viser ikke om hydrogenperoksid skader reker i sjøen
Read more

Generasjonsskifte i oljenæringen vil gi behov for nyansettelser i tiden fremover
Read more

Kurset i Helse, miljø og sikkerhet (HMS) ikke optimalt for bønder
Read more

Hilmar Rommetvedt valgt til styret i IPSA
Read more

DrillWell Annual Seminar 2018 - Open for Registration
Read more

THE NORCE AWAKENS
Read more

Hillevåg – en sosiokulturell stedsanalyse
Read more

Unges inntreden i arbeidslivet – en ressurs eller risiko?
Read more

Jærkysten anerkjent som internasjonal "Hope Spot"
Read more

Studied atmospheric circulation on Mars
Read more

Go to news archive