pressemelding vestlandsforskning


Pressemelding fra Universitetet i Bergen

21.12.2016

Et nytt forskningsselskap skal gjøre Sør- og Vestlandet ledende på samspill mellom forskning, innovasjon og verdiskapning.

En intensjonsavtale som kan gi Sør- og Vestlandet ett, samlet forskningsselskap er nå undertegnet. Avtalen åpner for at Bergens-baserte Uni Research AS og Christian Michelsen Research AS, IRIS AS med hovedsete i Stavanger og Sørlandets Agderforskning AS og Teknova AS kan slås sammen til ett nytt, stort forskningsselskap.

Bidra til omstilling
– Det nye forskningsselskapet vil med sin anvendte profil kunne bidra til innovasjon, verdiskaping og omstilling i privat og offentlig sektor i våre regioner, sier Dag Rune Olsen, rektor ved Universitetet i Bergen (UiB.)

Han peker på at det er på Sør- og Vestlandet vi finner mange av de mest produktive og teknologisk ledende bedriftene i landet.

– Disse bedriftene vil lede an i omstillingene i årene fremover. Et godt samspill mellom dem, et stort forskningsselskap og universitetene vil være av stor verdi i dette arbeidet, og samtidig kunne styrke den samlede forskningen og kunnskapsutviklingen i regionene våre, sier Dag Rune Olsen, rektor ved UiB.

Intensjonsavtalen er inngått av eierne av de fem selskapene; Universitetet i Bergen (UiB), Stiftelsen Universitetsforskning, Universitetet i Stavanger (UiS), Stiftelsen Rogalandsforskning, Universitetet i Agder (UiA) og Stiftelsen Agderforskning.

Grønt energiskifte
– IRIS AS har hatt et utstrakt samarbeid med industrien i Rogaland og bidratt til en imponerende teknologiutvikling i mange år. Denne teknologikompetansen og styrken til et samlet forskningsselskap på Sør- og Vestlandet vil kunne gi nye muligheter også for næringslivet i regionen vår, ikke minst ovenfor det grønne skifte i energisektoren, sier rektor ved Universitetet i Stavanger, Marit Boyesen. 

Hun framhever at et samlet forskningsselskap vil, sammen med universitetene, stå sterkere også i arbeidet med å hente forskningsprosjekter og – midler fra EU og Norges forskningsråd

Milliardomsetning
Samlet vil selskapet kunne seile opp som en av de store aktørene innen norsk oppdragsforskning. Til sammen har de en omsetning på over en milliard kroner, over ni hundre ansatte og brei forskningskompetanse innen områder som helse, miljø, hav, klima, energi, teknologi, samfunnsvitenskap og humaniora.

– Ett sterkt forskningsselskap vil kunne være betydelig mer slagkraftig, bedre koordinert og posisjonert enn partene hver for seg. Oppdragsforskning skjer i økende grad i et internasjonalt marked, og da er det en fordel å være en stor aktør. Det nye selskapet vil dessuten kunne bidra positivt til samarbeidet med de høyteknologiske næringsklyngene på Sørlandet, sier universitetsdirektør ved UiA, Seunn Smith-Tønnessen.

Mye arbeid gjenstår
Intensjonsavtale er undertegnet, men det er fortsatt et stykke vei å gå før en eventuell sammenslåing kan bli aktuell. Dersom styrene gir sin tilslutning kan det nye selskapet være operativt 1. januar 2018. I intensjonsavtalen legges det opp til at partenes respektive eierinteresser legges inn i et nytt, felleseid selskap som skal stå for den overordnede styring og ledelse av virksomheten.

– Det gjenstår mange små og store spørsmål før et nytt forskningsselskap eventuelt kan etableres. Vi vil legge vekt på hvordan det nye selskapet kan være komplementært til universitetene og deres profil, og hvordan selskapet kan fylle behovet for oppdragsforskning i regionene, sier Dag Rune Olsen.   

Kontaktpersoner
Dag Rune Olsen, rektor ved UiB, mob: 930 85881
Marit Boyesen, rektor ved UiS, mob: 99717439
Seunn Smith-Tønnessen, universitetsdirektør ved UiA, mob: 91873531
Kjartan Melberg daglig leder Stiftelsen Rogalandsforskning, mob:48001585

 
IRIS-studien alene viser ikke om hydrogenperoksid skader reker i sjøen
Read more

Generasjonsskifte i oljenæringen vil gi behov for nyansettelser i tiden fremover
Read more

Kurset i Helse, miljø og sikkerhet (HMS) ikke optimalt for bønder
Read more

Hilmar Rommetvedt valgt til styret i IPSA
Read more

DrillWell Annual Seminar 2018 - Open for Registration
Read more

THE NORCE AWAKENS
Read more

Hillevåg – en sosiokulturell stedsanalyse
Read more

Unges inntreden i arbeidslivet – en ressurs eller risiko?
Read more

Jærkysten anerkjent som internasjonal "Hope Spot"
Read more

Studied atmospheric circulation on Mars
Read more

Go to news archive