helseteknologi - ledere i
Einar Leknes, direktør ved IRIS Samfunnsforskning, Svein Skeie, forskningsdirektør ved SUS og dekan for det kommende helsefakultetet ved UiS, Anne Kari Hersvik Aarstad stiller opp når forsknings- og innovasjonsdirektør Troels Jacobsen ved UiS inviterer til igangsettelse av et forskningsnettverk for helseteknologi.


Samler forskning på helseteknologi

21.12.2016

UiS, IRIS og SUS danner et forskningsnettverk som skal få fram bredden i helseforskningen i regionen og styrke den internasjonale satsingen.

Rundt 60 forskere og forskningsadministratorer fra Universitetet i Stavanger (UiS), forskningsinstituttet IRIS og Stavanger universitetssjukehus (SUS) var nylig samlet til en workshop på UiS for å etablere et forskningsnettverk i helseteknologi.

Målet med nettverket er å legge til rette for bedre arenaer for forsking på tvers av fagdisiplinene innen helse- og helseteknologifeltet. Ønsket er å bygge opp fagmiljø med internasjonal slagkraft.

– Skal vi ha sjans til å hente ut midler fra Forskningsrådets og EUs forskningsprogrammer innen helse, må vi etablere sterkere og mer tverrgående fagmiljø som jobber tettere sammen, påpekte forsknings- og innovasjonsdirektøren ved UiS, Troels Jacobsen, da han ønsket velkommen til workshopen.

Workshopen startet opp med flere korte innlegg før det ble satt av god tid til gruppediskusjoner forskerne imellom.

Store utlysninger
Det er generelt et stort behov for effektive helse- og velferdstjenester i Europa. Vi går inn i en tid med økt bruk av digitalisering og teknologi. Dette krever både nye teknologiske løsninger og mer forskningsbasert kunnskap om nye måter å gjøre ting på.

I 2017 skal Forskningsrådet  bevilge mange hundre millioner kroner til forskning og innovasjon knyttet til helsearbeid og helseteknologi. Det handler om å utvikle gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester, samt utvikle god og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering, gjennom klinisk forskning.

Det etterlyses også forskning som kan bidra til bedre folkehelse og økt livskvalitet, samt forskning på hvordan man kan redusere sosial ulikhet. Det er også utlysninger knyttet til forskning på kvinnehelse.

Likeledes har Horisont 2020 et budsjett på over 2 milliarder euro innen helse- og helseteknologi. 

Jakten på partnere
En som har mye erfaring med tverrfaglig samarbeid med SUS er professor Trygve Eftestøl ved institutt for data- og elektroteknikk ved UiS. Han har blant annet jobbet med analyse av akuttmedisinske data sammen med kardiologene – bidratt i forskning på hjertestartere og i prosjekter som Safer Birth. Han ser nettverksetableringen som en nødvendighet.

– Det vi trenger er relevante problemstillinger å jobbe med, og de må vi få fra praksisfeltet, påpekte Eftestøl.

Lege og postdoktor Svein Reidar Kjosavik, som blant annet leder forskergruppe for eldremedisin og samhandling ved SUS, understreket også viktigheten av å møtes på tvers:

– Åtte leger tenker nokså likt, det blir ikke nødvendigvis fruktbart. Dersom fagpersoner med forskjellig ståsted møtes, vil vi kunne være mer kreative og nye spørsmål dukker opp.

Kjosavik har stor tro på at det å skape sosiale relasjoner gjennom et nettverk kan skape trygget og et godt samarbeidsklima for god forskning.

En av dem som oppsummerte gruppediskusjonen var Brita Gjerstad fra IRIS samfunnsforskning. Flere med henne trakk fram behov for å få en oversikt over kompetansen som finnes og å møtes jevnlig for å bli kjent.

Mange tok også til orde for en dynamisk organisering av nettverket og flere så for seg fleksible faggrupper som kunne jobbe tettere sammen.

Behovet for en nettverkskoordinator ble trukket fram, likeledes støtte til søknadsskriving og synliggjøring.

Stort potensial
UiS, IRIS og SUS har besluttet å lyse ut en stilling for å etablere en koordinator for nettverket. De vil også sørge for en tilsvarende faglig samling til våren.

– Dette er en god start på noe med stort potensial, sa Svein Skeie, forskningsdirektør ved Stavanger universitetssjukehus.

Jacobsen påpekte at mange av forskerne fra UiS, IRIS og SUS har internasjonale samarbeidspartnere, men at det nå gjelder å finne tettere sammen her i regionen.

– Det er flere hundre forskere i regionen som jobber med dette, enten anvendt forskning eller grunnforskning, så vi må tro at flere av disse kan finne sammen, sa Jacobsen, som framover vil se på hvordan nettverket skal organiseres samt få til god involvering med næringslivet og kommunene.

Tekst og foto: Karen Anne Okstad/UiS
IRIS-studien alene viser ikke om hydrogenperoksid skader reker i sjøen
Read more

Generasjonsskifte i oljenæringen vil gi behov for nyansettelser i tiden fremover
Read more

Kurset i Helse, miljø og sikkerhet (HMS) ikke optimalt for bønder
Read more

Hilmar Rommetvedt valgt til styret i IPSA
Read more

DrillWell Annual Seminar 2018 - Open for Registration
Read more

THE NORCE AWAKENS
Read more

Hillevåg – en sosiokulturell stedsanalyse
Read more

Unges inntreden i arbeidslivet – en ressurs eller risiko?
Read more

Jærkysten anerkjent som internasjonal "Hope Spot"
Read more

Studied atmospheric circulation on Mars
Read more

Go to news archive