2006-012

Vurdering av resultat fra blåskjellovervåking utenfor deponi i Horten

Author: 

;;;;

;;;;;;;;;
Title:Vurdering av resultat fra blåskjellovervåking utenfor deponi i Horten
ISBN no.:82-490-0427-2

Category:

Reports (Rapporter)
Authors:Myhre, L.P.
Research group:Biomiljø (Biomiljø)
Distribution restriction:Open
Order no.:2006/012
Price.:60
;

Abstract:
Blåskjell ble samlet inn fra referansestasjon ved Bastøy og fordelt på fem ;stasjoner i Horten havn. Skjellene sto i sjøen utenfor deponiområdet og på øst- ;og vestsiden i 43 dager på 4 meters dyp. I tillegg ble det satt ut skjell i ;stasjon 5 som er midt i bassenget Indre Havn. ;Resultatene tyder på at det er forhøyet bakgrunnsnivå av tungmetaller og PAH i ;Indre Havn i forhold til rene fjord- og kystområder. Men kilden til ;tungmetallene er ikke påvist i denne undersøkelsen. Hvis deponiområdet er en ;aktiv kilde er det rimelig å anta at konsentrasjonene av miljøgifter i ;blåskjell på stasjonene nærmest, ville være høyere enn på de andre stasjonene. ;Resultatene tilsier at deponiet ikke er en fremtredende aktiv kilde til ;miljøgiftene i Indre havn. Siden stasjon 5 viser omtrent samme konsentrasjon ;som de andre stasjonene så kan dette tyde på at det er flere kilder i området ;hvorav sedimentet kan være en av dem. ;

Last ned rapporten:
IRIS rapport 2006-12.pdf;;;;;;;;;;;

<< Back