2009-191

Førskolelærermangel i Rogaland

Author: 

;;;;

;;;;;;;;
Title:Førskolelærermangel i Rogaland
ISBN no.:978-82-490-0645-8

Category:

Reports (Rapporter)
Authors:Blomgren, A.
Nødland, S.I.
Bjelland, A.
Research group:Velferd og politikk (Welfare, Policy and Politics)
Distribution restriction:Open
Published by:IRIS,
;
Additional information:
;Published by: IRIS;

Abstract:
Kompetanse er en sentral forutsetning for en regions utvikling og verdiskaping. ;Barnehager er et område hvor kommunene i Rogaland rapporterer om problemer med å;skaffe kompetent arbeidskraft. Kjernekompetansen i barnehagene er ;førskolelærere. ;;I denne studien har vi sett nærmere på kapasitetsmessige forhold, kompetanse- ;og rekrutteringsmessige utfordringer knyttet til tilgang på førskolelærere til ;barnehager i fylket. Hovedfokus er rettet mot kommunenes rolle som ansvarlig ;myndighet for sektoren og med behov for førskolelærere til egne barnehager. ;Utdanningsinstitusjonenes rolle som tilbyder av studietilbud inngår også som et ;viktig element. ;;Målet med studien er definert som følger: Formålet med studien er å se på ;forholdet mellom tilgang og behov av førskolelærere i fylket med sikte på å ;peke på strategier/tiltak for å oppnå en;kapasitetsmessig balanse på kort og lang sikt.; ;Studien er initiert gjennom et samarbeid mellom Stavangerregionen ;Næringsutvikling og Humanistisk Fakultet ved Universitetet i Stavanger (UiS). ;Fylkesmannen i Rogaland og Utdanningsforbundet har også bidratt til ;finansiering av studien.;;Hovedkonklusjoner i studien er følgende:;· Det har utviklet seg en stor mangel på førskolelærere i fylket. Det har ført ;til en utstrakt bruk av dispensasjoner i stillinger hvor det egentlig er ;påkrevd å ha personell med førskolelærerutdanning eller tilsvarende. Viktige ;årsaker til dette kompetansegapet er at fylket har hatt en sterk vekst i antall ;barnehageplasser, samtidig som utdanningskapasiteten er forholdsvis lav. ;;· Knappheten på førskolelærere har utløst en til dels betydelig aktivitet blant ;kommunene i Rogaland for å møte utfordringene. Kompetansehevende tiltak, ;utdanningstilbudet og betydningen av å være konkurransedyktige på lønn i det ;regionale førskolelærermarkedet er forhold som særlig vektlegges.;;· Modellberegninger av balansen i det regionale førskolelærermarkedet, dvs. ;differansen mellom etterspørsel og tilbud, viser at knapphetsproblemene vil;kunne vedvare helt fram til 2026. ;;· Fylket og kommunene står overfor store utfordringer for å møte disse ;utfordringene. Det er påkrevd med et ”regionalt løft”. Det handler på den ene;siden om å styrke utdanningstilbudet, og på den andre siden om å øke ;førskolelæreryrkets attraktivitet gjennom individ- og arbeidsplassrelaterte ;tiltak, og dermed styrke interessen for å ta førskolelærerutdanning og i neste ;omgang søke jobb i barnehage.;

Last ned rapporten:
IRIS 2009-191 forside.pdfIRIS 2009-191 forside.pdfIRIS 2009-191.pdf;;;;;;;;;;;

<< Back