2009-199

Stavanger-regionen som europeisk kulturhovedstad - slik kulturaktørene ser det

Author: 

;;;;

;;;;;;;;
Title:Stavanger-regionen som europeisk kulturhovedstad - slik kulturaktørene ser det
ISBN no.:978-82-490-0649-6

Category:

Reports (Rapporter)
Authors:Bergsgard, N.A.
Vassenden, A.
Research group:Velferd og politikk (Welfare, Policy and Politics)
Distribution restriction:Open
Published by:IRIS,
;
Additional information:
;Published by: IRIS;

Abstract:
I forbindelse med at Stavanger-regionen var europeisk kulturhovedstad i 2008 ;gjennomfører International Research Institute of Stavanger (IRIS) og ;Universitetet i Stavanger (UiS) en forskningsmessig oppfølging. I denne ;rapporten presenteres resultatene fra forskningsprosjektets hovedstudie. Den er ;basert på to spørreunder­søkelser blant innbyggerne i Rogaland. Høsten 2007 og ;vinteren 2009 ble henholdsvis 2300 og 2400 personer intervjuet på telefon. Vel ;halvparten av de som ble intervjuet på telefon fylte i tillegg ut et ;spørreskjema som de fikk tilsendt i posten.;Rapporten belyser følgende hovedtemaer:;· I hvilken grad deltok innbyggerne i kulturhovedstadsåret og hvordan vurderer ;de dette? ;· Ble innbyggernes holdninger til de verdiene som lå til grunn for visjonen om ;en ”Open Port” påvirket av kulturhovedstadsåret? ;· Påvirket kulturhovedstadsåret deltakelsen i og holdningene til kulturlivet ;mer generelt? ;Undersøkelsene viser at svært mange har deltatt på ulike arrangementer i regi ;av Stavanger2008 og deres samarbeidspartnere. Halvparten av de spurte på ;Nord-Jæren oppga at de hadde deltatt som utøvere, arrangører, frivillige ;og/eller som publikum på tre eller flere arrangementer. Bare en fjerdedel av de ;spurte på Nord-Jæren sa at de ikke hadde deltatt på noe arrangement. I de ;øvrige rogalandskommunene var det en tredjedel av de spurte som deltok på ett ;eller flere kulturhovedstadsarrangementer.;Det er en del variasjoner i deltakelsen mellom kvinner og menn, unge og eldre, ;og personer med høy utdannelse og husstandsinntekt på den ene siden og de med ;lav utdanning og inntekt på den andre. Deltakelsen har vært noe større blant ;dem med høyere utdannelse enn blant dem med utdannelse på lavere nivå, men ;ellers ser ut til at effektene av slike bakgrunnsfaktorer har vært forholdsvis ;beskjedne. Sammen med de høye deltakertallene tyder dette på at Stavanger2008 ;har nådd ut til breie deler av befolkningen i regionen.;Et overveldende flertall, omtrent tre fjerdedeler av de spurte på Nord-Jæren og ;nesten like mange i de øvrige rogalandskommunene, mente både før og etter ;kulturhoved­stadsåret at dette var en riktig satsing. Det er likevel mange som ;føler at dette ikke angikk dem i noen særlig grad, og som sier seg helt eller ;delvis enige i at det kostet for mye. Når de fleste likevel mener at satsingen ;var riktig, har det sammenheng med at de mener at kulturhovedstadsåret hadde en ;rekke positive virkninger. Det ga regionen viktige nye impulser, det styrket ;kulturlivet, og det gjorde regionen bedre kjent og mer attraktiv. Troen på ;disse effektene var mer utbredt før 2008 enn etterpå, men også i etterkant er ;det mange som mener at kulturhovedstadsåret har slike positive virkninger.;Nesten fire av fem spurte på Nord-Jæren og mer enn halvparten av de spurte i de ;andre rogalandskommunene, mener at Stavanger2008 skapte en god stemning i byen ;og regionen. Svært få, om lag en av ti, sa seg uenige i dette. Nærmere to ;tredjedeler av de spurte på Nord-Jæren og en snau tredjedel i de øvrige ;kommunene sa seg helt eller delvis enige i at kulturhovedstadsåret ga dem ;opplevelser de ellers ikke ville fått. ;En del av deltakerne i undersøkelsen mente at det burde vært flere lokale ;kunstnere/utøvere og frivillige, og færre internasjonale kunstnere og utøvere, ;med i kulturhovedstadsåret. Et klart flertall av dem som hadde en mening om ;dette, sa imidlertid at det var viktig å få med alle typer utøvere, og at ;innslaget av de forskjellige typene var passe stort.;Et av målene med Stavanger2008 var å påvirke innbyggerne i regionen til å bli ;mer åpne og tolerante, slik kulturhovedstadens visjon om en ”Open Port” ga ;uttrykk for. Undersøkelsene viser imidlertid at det har vært små endringer i ;holdningene til slike verdier. Det er nærliggende å trekke den konklusjon at ;Stavanger2008 ikke har lyktes på dette punkt, men dette må ses i lys av ;tidligere undersøkelser som viser at holdningene i Stavanger-området var ;relativt åpne sammenlignet med andre deler av landet også før ;kulturhovedstadsåret gikk av stabelen. ;Heller ikke når det gjelder deltakelsen i og holdningene til kulturlivet ;generelt, finner vi noe særlig endring fra 2007 til 2009. Dette kan ha ;sammenheng med at kulturinteressen var stor allerede før kulturhovedstadsåret ;startet. Både før og etter kulturhovedstadsåret sa nærmere to tredjedeler av de ;spurte på Nord-Jæren at de var meget eller ganske kulturinteressert. Et stort ;flertall av de spurte mente at økt satsing på kultur er viktig bl.a. for å øke ;trivselen og livskvaliteten blant regionens innbyggere, og for å øke regionens ;tiltrekningskraft overfor så vel nye bedrifter som arbeidssøkende og studenter. ;

Last ned rapporten:
IRIS 2009-199.pdf;;;;;;;;;;;

<< Back

International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no