2010-028

Storbyenes bruk av og leveranser til Urban Audit

Author: 

;;;;

;;;;;;;;
Title:Storbyenes bruk av og leveranser til Urban Audit
ISBN no.:978-82-490-0671-7

Category:

Reports (Rapporter)
Authors:Blomgren, A.
Bayer, S.B.
Bjelland, A.
Research group:Velferd og politikk (Welfare, Policy and Politics)
Distribution restriction:Open
Published by:IRIS,
;
Additional information:
;Published by: IRIS;

Abstract:
Urban Audit er en database opprettet av Eurostat som inneholder ;storbystatistikk for europeiske byer i og utenfor EU. Målet med Urban Audit er ;å gjøre det lettere å sammenligne livskvalitet i europeiske byer og slik bidra ;til utvikling av by- og regionpolitikk og erfaringsutvekslinger mellom ;europeiske byer. ;Det opereres med fire ulike romlige nivå: Nasjonalt (National), ;storbykommunenivå (City), storbyregion (Larger Urban Zone (LUZ)) og bydelsnivå ;(Sub-City District Level). Ikke alle variablene etterspørres på alle fire nivå. ;Det etterspørres eksempelvis langt flere variabler på storbykommunenivå/City ;(337) enn på byregionnivå/LUZ (185). Kun et lite antall variabler etterspørres ;på bydelsnivå (Sub-City District Level (53).;Urban Audit startet med en prosjektfase i 1999 hvor det ble samlet inn data fra ;1991 og 1996 for 58 byer i EU. Fase 2 i 2004 samlet inn data med referanseår ;2001 for 258 byer. I fase 3 (datainnsamling i 2006/07 for data med referanseår ;2004) ble også Norge, Sveits, Kroatia og Tyrkia invitert med. For Norge deltok ;de seks storbyene Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand og Tromsø. ;Denne tredje runden i Urban Audit samlet inn 338 variabler fra 357 byer hvorav ;41 ikke-EU byer. ;De seks norske storbyene Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand og ;Tromsø, har et ønske om å ta i bruk Urban Audit materiellet i sitt strategi- og ;utviklingsarbeid. Storbyene har derfor engasjert IRIS for å: ;1) Vurdere tjenligheten av UA materialet; ;2) For Urban Audit datainnsamlingen i 2009/10 (referanseår 2008), gjennomføre ;innsamling av UA- variablene som ikke finnes i SSB og ;3) Peke på mulige veier videre for norsk deltagelse i Urban Audit.;Supplerende datainnsamling;Status for innsamling av 75 variabler som ikke finnes i SSBs ordinære ;statistikk: A) 36 variabler (48 %) samlet inn for 2008 og, for de aller fleste ;variablene, også for 2004; B) 12 variabler (16 %) samlet inn med noen mangler; ;enten at det mangler tall for enkeltbyer eller at tall for enkelte romlige nivå ;(typisk: bydelsnivå) ikke finnes; C) 9 variabler (12 %) knyttet til Travel ;patterns vil foreligge når Nasjonal reisevaneundersøkelse 2009/10 foreligger ;(tidligst august 2010); D) For 18 variabler (24 %) finnes det ikke norske data. ;De innsamlede variablene er oversendt SSB som har gjennomført en ;kvalitetssikring.;Tjenligheten av UA materialet;Ut i fra våre studier av Urban Audit datane, konkluderer vi med at Urban Audit ;representerer en unik mulighet til å gjennomføre analyser på tvers av ;europeiske byer av livskvalitet, bærekraftige byer, verdiskapingsevne samt ;storbyenes rolle som regional motor. Via Eurostats web-løsning kan enkle ;sammenligninger av egen by/byregion utføres på en veldig enkel måte. Ved å ;laste ned hele datamaterialet (såkalt bulk download) kan svært avanserte ;analyser utføres. På grunn av en møysommelig innsamlingsprosess, har siste ;publiserte data ofte vært for referanseår 2-3 år tilbake tid. Urban Audit er ;imidertid i ferd med å ta grep ved å innføre årlige rapporteringer av ;nøkkelvariabler.;Det er imidlertid en del problemer med materialet slik det nå foreligger: ;1) Mulighetene for bulk download av hele materialet er lite brukervennlig ;tilrettelagt. ;2) Få etterspurte variabler på storbyregionnivå (LUZ nivå) gjør materialet ;relativt lite interessant for omlandskommunene i norske storbyregioner. ;3) Lav svarprosenter på enkeltindikatorer begrenser materialets nytteverdi ;innen visse dataområder. ;4) Noe mer kvalitetssikring av dataene savnes. ;5) Indikatorer målt i EURO er ikke gjennomgående korrigert for kjøpekraft. ;Ingenting av dette er imidlertid innvendelser det ikke går an å gjøre noe med, ;og en må kanskje innse at Urban Audit fremdeles er i oppstartsfasen.;;Veien videre for norsk deltagelse i Urban Audit;Vi har følgende anbefalinger for videre norsk deltagelse i Urban Audit:;· Norge bør fortsette deltakelsen.;· For å sikre nytte for omlandskommuner i norske storbyregioner, bør Norge ;prøve å påvirke Eurostat til å øke antallet variabler som etterspørres på ;LUZ-nivå. ;· For å gjøre det lettere å ta i bruk det komplette datasettet til mer ;komplekse analyser, bør Norge påvirke Eurostat til å gjøre bulk ;download-funksjonaliteten mer brukervennlig.;· For å unngå feil i presenterte tall, bør Norge påvirke Eurostat til å ;opprette enda strengere rutiner for kvalitetssikring av dataene.;· For å lette sammenligninger mellom land, bør Norge påvirke Eurostat til å ;sørge for at alle variabler målt i EURO korrigeres for kjøpekraft.;

Last ned rapporten:
Urban Audit IRIS.pdf Urban Audit IRIS.pdf ;;;;;;;;;;;

<< Back