2011-100

Helse- og omsorgsperonell - får vi nok i framtida?

Author: 

;;;;

;;;;;;;;
Title:Helse- og omsorgsperonell - får vi nok i framtida?
ISBN no.:978-82-490-0734-9

Category:

Reports (Rapporter)
Authors:Blomgren, A.
Holmen, A.K.
Nødland, S.I.
Research group:Velferd og politikk (Welfare, Policy and Politics)
Distribution restriction:Open
Published by:IRIS,
;
Additional information:
;Published by: IRIS;

Abstract:
Vil det bli knapphet på helse- og omsorgspersonell frem mot 2030? Hvilke ;strategier kan regionale aktører ta i bruk for å møte ;arbeidskraftutfordringene? Dette er tema for denne studien av forholdet mellom ;etterspørsel og tilbud av helse- og omsorgspersonell i Stavangerregionen. Både ;kommunene og spesialisthelsetjenesten inngår i analysen. ;;Helse- og omsorgssektoren har vært preget av langvarig og høy vekst siden ;1970-tallet. Sysselsettingen har vokst mye, og sektoren har økt sine andeler av ;BNP. Den generelle velstandsutvikling, medisinske fremskritt med bedre ;diagnostiserings- og behandlingsmuligheter, offentlig overtakelse av ;omsorgsoppgaver og folks behov og preferanser for styrking av ;helsetjenestetilbudet, er alt faktorer som har bidratt til vekst. ;;Disse faktorene vil også gjøre seg gjeldende i fremtiden. I tillegg kommer ;utfordringer knyttet til den demografiske utviklingen. Økt levealder, hvorav ;særlig mange over 80 år, og den forventede ”eldrebølgen” utover i 2020-årene, ;kan forventes å gi et økende antall syke, særlig med kroniske sykdommer som ;demens, kols etc. Den andre siden ved denne utfordringen er at et relativt ;mindre antall yrkesaktive må ”bære” en økende eldrebefolkning, både når det ;gjelder økonomi og tilgang på arbeidskraft og kompetanse. ;;I Stavangerregionen, i denne studien definert som kommunene innen Helse ;Stavangers virkefelt, har veksten innen helse og omsorg vært enda sterkere enn ;på landsbasis. Det gjelder i særlig grad kommunale pleie- og omsorgstjenester, ;og i mindre grad også spesialisthelsetjenesten. Særlig høy har veksten innen ;pleie og omsorg vært i sentrale vekstkommuner nær Stavanger. Høy ;befolkningsvekst og en relativt velstående region er viktige årsaker til dette. ;En høy befolkningsvekst med innvandringsoverskudd er et sannsynlig scenario ;også fremover dersom Stavangerregionen og Rogaland fortsatt får en god ;økonomisk utvikling, slik fylket har hatt det siden tidlig på 70-tallet. ;

Last ned rapporten:
Rapport_2011_100 Helse og omsorgspersonell.pdf Rapport_2011_100 Helse og omsorgspersonell.pdf ;;;;;;;;;;;

<< Back