2011-125

Raskere tilbake. Organisering, kompetanse, mottakere og forløp i 120 tilbud til sykmeldte

Author: 

;;;;

;;;;;;;;
Title:Raskere tilbake. Organisering, kompetanse, mottakere og forløp i 120 tilbud til sykmeldte
ISBN no.:978-82-490-0741-7

Category:

Reports (Rapporter)
Authors:Aas, R.W.
Solberg, A.
Strupstad, J.
Research group:Arbeidshelse (Occupational Health)
Distribution restriction:Open
Published by:IRIS,
;
Additional information:
;Published by: IRIS;

Abstract:
Dette er første rapport i den andre nasjonale evalueringen av Raskere tilbake- ;ordningen. Evalueringen utføres av forskningssenteret PreSenter ved IRIS og ;Høyskolen i Oslo og Akershus, på oppdrag fra Arbeidsdepartementet.;Ordningen Raskere tilbake som egentlig heter Tilskudd til helse og ;rehabiliteringstjenester for sykmeldte, kan hevdes å være den største ;satsningen noensinne i Norge for å redusere sykefraværet.;;Evalueringen så langt har gitt en erfaring om et behov for å kartlegge Raskere ;tilbake tilbudene mer i detalj; hvordan tjenestene er utformet, hvilke ;kjennetegn mottakerne har og hva som er opplegget eller forløpet rundt hver ;enkelt mottaker. Denne rapporten har et slikt fokus, og er rent deskriptiv. ;Denne studien vil også være et viktig utgangspunkt for neste delprosjekt i ;evalueringen som skal se på hvordan tilbudene må være innrettet for at de ;faktisk skal bidra til en raskere tilbakeføring til arbeidslivet.;;;

Last ned rapporten:
IRIS 2011-125.pdf IRIS 2011-125.pdf ;;;;;;;;;;;

<< Back