2011-160

Mangel på teknologer i Stavangerregionen: Utfordringer og løsninger

Author: 

;;;;

;;;;;;;;
Title:Mangel på teknologer i Stavangerregionen: Utfordringer og løsninger
ISBN no.:978-82-490-0744-8

Category:

Work notes (Arbeidsnotater)
Authors:Blomgren, A.
Research group:Velferd og politikk (Welfare, Policy and Politics)
Distribution restriction:Open
Published by:IRIS,
;
Additional information:
;Published by: IRIS;

Abstract:
IRIS har på oppdrag fra Greater Stavanger Economic Development gjennomført en ;undersøkelse om hvordan de antatt største teknologmiljøene i Stavangerregionen ;håndterer den tiltakende mangelen på teknologer, dvs. personell med høyere ;realfaglig/teknologisk kompetanse (ingeniører, sivilingeniører, geofysikere, ;matematikere osv.) samt fagarbeidere med tilleggsutdannelse på fagskolenivå. ;Undersøkelsen er basert på intervjuer med, i all hovedsak, HR-direktørene ved ;de 12 antatt største teknologmiljøene i Stavangerregionen, samt intervjuer med ;NAV Rogaland, et regionalt rekrutteringsselskap og Universitetet i Stavanger. ;I tillegg er det benyttet allerede foreliggende statistikk og utredninger.;;Løsningen på teknolog mangelen ligger dels hos selskapene, dels hos de ;regionale politikerne og dels i samarbeidet næringsliv/utdanning. Selskapene ;på sin side kan avhjelpe situasjonen gjennom en kombinasjon av utenlandsk ;rekruttering, outsourcing til utlandet, outsourcing til andre steder i landet, ;interne opplæringsprogram og mer effektiv bruk av eksisterende teknolog ;ressurser. De regionale politikerne på sin side kan for det første jobbe for at ;det skal bli lettere å bo rimelig og samtidig enkelt kunne komme seg inn til ;arbeidsplassene sentralt i regionen. For det andre kan politikerne jobbe for å ;styrke realfagenes plass i grunn- og videregående skole, og generelt øke barn ;og unges interesse for teknologi.;For det tredje kan politikerne jobbe for å bedre omdømmet til regionens største ;næring, olje og gass. Til slutt kan næringslivet og utdanningsinstitusjonene ;samarbeide bedre, eksempelvis gjennom lektor II stillinger i videregående skole ;og et to-veis samarbeid med universitetet i Stavanger.;;;

Last ned rapporten:
IRIS 2011-160.pdfIRIS 2011-160.pdf;;;;;;;;;;;

<< Back