2012-017

Spesialundervisning - drivere og dilemma

Author: 

;;;;

;;;;;;;;
Title:Spesialundervisning - drivere og dilemma
ISBN no.:978-82-490-0758-5

Category:

Reports (Rapporter)
Authors:Mathiesen, I.H.
Vedøy, G.
Research group:Velferd og politikk (Welfare, Policy and Politics)
Distribution restriction:Open
Published by:IRIS,
;
Additional information:
;Published by: IRIS;

Abstract:
IRIS har på oppdrag fra KS gjennomført prosjektet ”Hvorfor øker bruken av ;spesial­undervisning i grunnopplæringen?”. Bruken av spesialundervisning basert ;på enkeltvedtak har økt kraftig de senere år. Dette er en utvikling de færreste ;ønsker, men er en realitet. Undersøkelsen vår har hatt som formål å finne svar ;på hvorfor dette skjer, hvordan aktører i skolen forklarer det, samt hvilke ;dilemmaer de støter på i spesialundervisningsfeltet. I dette kapitlet skal vi ;oppsummere de viktigste funnene i undersøkelsen. Vi skal først redegjøre for de ;viktigste dilemmaene som har kommet til syne i analysene, før vi avslutningsvis ;går inn drivere og konkluderer om hvilke som fremstår som de mest ;betydningsfulle.;I oppstarten av prosjektet formulerte vi tre hovedgrupper drivere bak økningen ;i bruk av spesialundervisning; (1) endringer i styring av skolen, (2) ;samfunnsendringer og (3) spesialundervisningens struktur. Disse brukte vi som ;”lyskastere” eller søkebegreper og som strukturerende i gjennomføring av ;dokumentstudie og fokusgruppeintervjuer.;I gjennomgangen av den historiske utviklingen av elevpopulasjonen som får ;spesialundervisning, konkluderte vi med at det er mulig å spore endringer over ;tid. De siste tiårene før tusenårsskiftet ble spesialundervisningen konsentrert ;om elever med funksjonsvansker, gutter og elever fra sosialt vanskeligstilte ;grupper. Med økt innvandring har også elever med innvandrerbakgrunn blitt en ;betydelig gruppe brukere av spesialundervisning. Økningen i antall elever som ;gis atferdsbaserte diagnoser har ført til at denne gruppen i større grad er ;blitt som spesialundervisningsmottakere. ;Selv om ingen av driverne vi har identifisert kan forstås som endimensjonale ;forklaringer av årsak-virkning, og selv om de vil virke inn i og reguleres av ;ulike lokale kontekster, så finner vi grunn til å løfte frem noen faktorer som ;særlig betydningsfulle. Ut fra en samlet vurdering av intervjumaterialet ;fremstår følgende som de viktigste driverne bak økningen i bruk av ;spesialundervisning, i rangert rekkefølge:;1. Presset økonomi i skolesektoren;2. Foreldre krever mer av opplæringen;3. Kunnskapsløftet;4. Økt fokus på internasjonale/nasjonale tester og kartlegginger;5. Økende bruk av diagnoser.;;

Last ned rapporten:
IRIS 2012-017 Spesialundervisning.pdfIRIS 2012-017 Spesialundervisning.pdf;;;;;;;;;;;

<< Back