2012-039

Indikatorer på psykisk helsefelt – trender og analyse

Author: 

;;;;

;;;;;;;;
Title:Indikatorer på psykisk helsefelt – trender og analyse
ISBN no.:978-82-490-0768-4

Category:

Reports (Rapporter)
Authors:Bayer, S.B.
Lie, T.
Research group:Velferd og politikk (Welfare, Policy and Politics)
Distribution restriction:Open
Published by:IRIS,
;
Additional information:
;Published by: IRIS;

Abstract:
Helsedirektoratet har utarbeidet indikatorer for psykisk helse og ønsket en ;analyse av indikatorene med fokus på utvikling og trender. Målet er mer ;kunnskap om utviklingen, både i befolkningens helse og tjenestenes kvalitet. ;IRIS fikk i oppdrag å utarbeide en oversikt over et utvalg indikatorer som ;presenteres i denne rapporten.;Rapporten viser utviklingstrekk for en rekke indikatorer på psykisk helsefelt. ;Det gjelder helsestatus i befolkningen, risiko- og påvirkningsfaktorer på ;psykisk helse, forebygging, brukerinvolvering, tilgjengelighet til ;helsetjenester og strukturelle forhold ved helsetjenestene. Rapporten bygger på ;eksisterende statistikk over helsetjenester, forskningsrapporter og ;utredninger. Vi nevner her noen resultater.;Omfanget av psykiske plager og lidelser har ikke økt i befolkningen generelt de ;siste 10 – 12 årene, men det er en økning blant yngre personer, spesielt yngre ;kvinner. Risikofaktorer for psykisk helse er ikke økt, med unntak av risiko for ;alkohol avhengighet og andel uføre under 25 år. ;Indikator for virkningsfulle tjenester peker i ulike retninger, men viser i ;hovedsak lite forbedringer over tid. ;Indikator for tilgjengelighet til helsetjenester viser bedring over tid. ;Samordning og kontinuitet er god på noen områder så som arbeidsdeling mellom ;sykehus og distriktspsykiatriske sentra (DPS), men mindre god når det gjelder ;omfang av individuelle planer. Ressursutnyttelsen er noe bedret målt ved ;forholdet mellom utskrivninger av pasienter og tallet på årsverk i psykisk ;helsevern.;Indikator på organisering viser at det har funnet sted en betydelig ;desentralisering av tjenestene fra sykehus til DPS.;;

Last ned rapporten:
IRIS 2012-039 Psykiske indikatorer_trender_analyse-final.pdfIRIS 2012-039 Psykiske indikatorer_trender_analyse-final.pdf;;;;;;;;;;;

tags: 

<< Back

International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no