2012-066

Scenarier 2029 - Helse- og omsorgstjenester - drivkrefter, utviklingstrekk og fremtidsperspektiver

Author: 

;;;;

;;;;;;;;
Title:Scenarier 2029 - Helse- og omsorgstjenester - drivkrefter, utviklingstrekk og fremtidsperspektiver
ISBN no.:978-82-490-0777-6

Category:

Work notes (Arbeidsnotater)
Authors:Nødland, S.I.
Research group:Velferd og politikk (Welfare, Policy and Politics)
Distribution restriction:Open
Published by:IRIS,
;
Additional information:
;Published by: IRIS;

Abstract:
I prosjektet Scenarier 2029 retter vi oppmerksomheten mot den fremtidige ;utviklingen på Sørvestlandet. Hvordan vil Bergensregionen, Haugalandet, ;Stavangerregionen og Sørlandet utvikle seg fram mot 2029? Hvordan vil det være ;å bo, arbeide og leve her? ;;Helse er et sentralt tema i samfunnsutviklingen. I dette notatet ser vi nærmere ;på hvilke forhold som påvirker etterspørsel og tilbud av helse- og ;omsorgstjenester, og hvordan denne sektoren kan bli preget av betydelige ;endringer frem mot 2029. ;Det pågår løpende strukturendringer i helsesektoren. Vi har sett på ;hovedtrender i de to hovedområdene, spesialist- og kommunehelsetjeneste. I ;spesialisthelsetjenesten pågår en kontinuerlig effektivisering med vekt på ;poliklinisk og dagbehandling, mens døgnopphold avtar i betydning. Dette ;innebærer at oppfølgning, pleie og omsorgsoppgaver i økende grad skyves over på ;kommunene og på pasienter og pårørende. Dette utviklingsmønsteret er i ferd med ;å forsterkes i forbindelse med samhandlingsreformen hvor kommunene blant annet ;i større grad skal få ansvaret for utskrivningsklare pasienter fra sykehus. ;;Implikasjonen av dette er særlig to forhold: spesialisering og ;kompetanseheving. Spesialisthelsetjenesten spesialiseres ytterligere med vekt ;på behandling og personell som bidrar i dette, spesialistleger av diverse slag, ;bioingeniører, radiografer og spesialisert teknisk personell og i økende grad ;sykepleiere med spesialutdanning. Personell med rene pleie og omsorgsoppgaver ;får mindre vekt. Primærhelsetjenesten overtar på sin side mer avanserte ;medisinske oppfølgningsoppgaver fra sykehusene, og må som følge av dette ;oppgradere sin personellkompetanse på ulike nivåer: faglærte fra videregående ;skole og sykepleiere med og uten spesialutdanning. ;;Kombineres disse forhold med antagelser om fortsatt betydelig vekst i ;helsetjenestefeltet, vil etterspørselen etter utdannet arbeidskraft kunne øke ;betydelig fremover. Forventet reduksjon av de yrkesaktives andel av ;befolkningen frem mot 2030, vil ytterligere øke presset mot utdanningssystem og ;arbeidsmarked for å skape tilgang på tilstrekkelig personellkapasitet og –;kompetanse til helse- og omsorgssektorene. ;;

Last ned rapporten:
ArbNotat IRIS 2012-066.pdfArbNotat IRIS 2012-066.pdf;;;;;;;;;;;

tags: 

<< Back

International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no