2012-072

Kommunale foretak – konsekvenser for folkevalgt styring og lokaldemokrati

Author: 

;;;;

;;;;;;;;
Title:Kommunale foretak – konsekvenser for folkevalgt styring og lokaldemokrati
ISBN no.:978-82-490-0782-0

Category:

Reports (Rapporter)
Authors:Opedal, S.H.
Blomgren, A.
Holmen, A.K.
Research group:Velferd og politikk (Welfare, Policy and Politics)
Distribution restriction:Open
Published by:IRIS,
;
Additional information:
;Published by: IRIS;

Abstract:
Fokuset i denne rapporten er på hvilke konsekvenser det har, særlig for ;folkevalgt styring og kontroll, å organisere deler av kommunenes og ;fylkeskommunenes virksomhet i kommunale foretak (jf. kap. 11 i kommuneloven). ;Bestemmelser om kommunale foretak kom inn i kommuneloven i 2000. ;Organisasjonsmodellen er beregnet for de deler av kommunenes virksomhet som har ;et forretningsmessig preg. Modellen er et tilbud til kommunene i de tilfeller ;der kommunene ikke ønsker å gi virksomheten så stor grad av frihet som ;aksjeselskapsformen innebærer, men hvor kommunene ønsker å gi foretaksledelsen ;noe større frihet enn det kommuneloven ellers gir rom for innen kommunen som ;juridisk person. ;Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) ønsket å foreta en evaluering av den ;kommunale foretaksmodellen for blant annet å undersøke hvor utbredt den er og ;hvordan den fungerer som organisasjonsform. Forskningsinstituttet IRIS fikk ;høsten 2011 i oppdrag i foreta en første kartlegging og analyse av kommunale ;foretak. ;;Det viser seg å være en bred enighet blant aktører i kommunene og foretakene om ;at foretaksmodellen sikrer effektiv utnyttelse av ressursene og en god balanse ;mellom hensynet til politisk styring og frihet for foretaksledelsen. Modellen ;synes verken å føre til for mye politisk detaljstyring som en integrert del av ;kommunen eller til for stor avstand mellom politikerne og foretakets ledelse. ;Slik 85 prosent av de daglige lederne i foretakene ser det, har ;foretaksmodellen sikret klare ansvarsforhold mellom politikerne, styret og ;daglig ledelse. ;;

Last ned rapporten:
IRIS 2012-072 kommunale foretak.pdfIRIS 2012-072 kommunale foretak.pdf;;;;;;;;;;;

<< Back