2013-014

Forvaltningsreforma og fylkesvegansvaret: Maktfordeling, styringsdialog og samhandling

Author: 

;;;;

;;;;;;;;
Title:Forvaltningsreforma og fylkesvegansvaret: Maktfordeling, styringsdialog og samhandling
ISBN no.:978-82-490-0809-4

Category:

Reports (Rapporter)
Authors:Leknes, E.
Gjerstad, B.
Research group:Velferd og politikk (Welfare, Policy and Politics)
Distribution restriction:Open
Published by:IRIS,
;
Additional information:
;Published by: IRIS;

Abstract:
På oppdrag for KS har IRIS sett på fylkeskommunenes ansvar for styring og ;kontroll på fylkesvegnettet etter 2010.   Følgjene tre  problemstillingar vart ;undersøkt i prosjektet:;;Har makt og myndigheit på samferdslefeltet reelt sett blitt overført til ;fylkeskommunane? Ja, dette vil vi svare bekreftande på. Det er ei produktiv ;maktfordeling der fylkeskommunen har makt gjennom økonomiske ressursar, formell ;myndigheit og tilgang til administrative ressursar og fylkesvegkontora oppnår ;makt gjennom fagleg kompetanse og sektoransvar.;;Korleis har den admini­strative samhandlinga mellom fylkesvegkontora og ;fylkeskommunen  utvikla seg? Samhandlinga har utvikla seg både mot hierarki og ;likeverd .Dei regulære møta er prega av hierarki med rapportering og kontroll, ;medan samhandlinga om planar, prosjekt og enkeltsaker er dialog- og ;løysingsorienterte og prega av likeverd.;;Har auka samhandling mellom regionvegkontora og fylkeskommunen ført til betre ;kontraktstrategi og lågare samla kostnadar? Det er  førebels  lite samhandling ;i fylka om kontraktstrategi.;;

Last ned rapporten:
IRIS 2013-014 Forvaltingsreforma og fylkesvegansvaret.pdfIRIS 2013-014 Forvaltingsreforma og fylkesvegansvaret.pdf;;;;;;;;;;;

tags: 

<< Back