2014-054

Samstyring i ubalanse - Evaluering av den lokale kirkes ordning

Author: 

;;;;

;;;;;;;;
Title:Samstyring i ubalanse - Evaluering av den lokale kirkes ordning
ISBN no.:978-82-490-0840-7

Category:

Reports (Rapporter)
Authors:Nødland, S.I.
Holmen, A.K.
Blomgren, A.
Research group:Velferd og politikk (Welfare, Policy and Politics)
Distribution restriction:Open
Published by:IRIS,
;
Additional information:
;Published by: IRIS;

Abstract:
IRIS har på oppdrag for Kulturdepartementet utført en evaluering av kirkens ;lokale ordning. Sentralt i undersøkelsen har vært å se på hvordan soknet, som ;er kirkens grunnenhet, er organisert og i praksis fungerer sett i forhold til ;rettsgrunnlaget, særlig med henblikk på de endringer som kom i forbindelse med ;Kirkeloven av 1996.;Innføring av ny lov medførte en selvstendiggjøring av den lokal kirken ved ;frikobling fra kommunen, mens kommunens plikt til å gi økonomisk støtte ble ;opprettholdt.;Soknet er den sentrale enhet i kirkens lokale ordning, slik det er definert i ;Kirkeloven med to selvstendige organ: Menighetsrådet og kirkelig fellesråd. ;Loven gir de to organene likeverdighet, men med ulike oppgaver. ;Funnene fra vår studie peker på at det oppstår en ubalanse i ledelse, ;organisering og styring i mange sokn. Kirkelig fellesråd har fått en sterkere ;posisjon og «tyngde» enn lovgrunnlagets intensjon, mens menighetsrådets ;posisjon og «tyngde» ser ut til å svekkes. Rapporten utdyper funnen og gir en ;grundig oversikt over de problemstillinger studien har sett på.;;;

Last ned rapporten:
Rapport IRIS 2014-054 Lokal kirke.pdfRapport IRIS 2014-054 Lokal kirke.pdf;;;;;;;;;;;

tags: 

<< Back