2014-403

Risikostyring av Legionella i Stavanger kommune

Author: 

;;;;

;;;;;;;;
Title:Risikostyring av Legionella i Stavanger kommune
ISBN no.:978-82-490-0847-6

Category:

Work notes (Arbeidsnotater)
Authors:Nilsen, I.M.
Krøvel, A.V.
Engen, O.A.
Research group:Arbeid og sikkerhet (Work and Safety)
Distribution restriction:Open
Published by:IRIS,
;
Additional information:
;Published by: IRIS;

Abstract:
Masteroppgave "Risikostyring i offentlig sektor" med hovedfokus på hvordan ;Stavanger kommune håndterer risikoen knyttet til Legionella-bakterien. ;Resultater viser at det er flere forhold som vanskeliggjør Stavanger kommunes ;risikohåndtering av Legionella. Det finnes en strategi for kommunikasjon ;internt og eksternt, samt et internkontrolldokument for Legionella. Ingen av ;disse er implementert i tilstrekkelig grad. I hovedsak kan det trekkes tre ;konklusjoner. For det første er det oppfatninger om Legionella som et ;komplisert risikobilde, kjennetegnet av kompleksitet, usikkerhet og ;tvetydighet. Den andre konklusjonen er at mangelfull ledelse, manglende ;samhandling og uklare roller vanskeliggjør risikohåndteringen av Legionella. ;For det tredje er det lite samordnet kommunikasjonsstrategier, både internt og ;eksternt i kommunen. Også her er de største utfordringene knyttet til ;samhandling og rollefordeling. Det kan synes som at det er disse forholdene som ;i stor grad skaper usikkerheten, tvetydigheten og kompleksiteten knyttet til ;Legionell. >les mer i Arbeidsnotat IRIS-2014/403;;;

Last ned rapporten:
Masteroppgave I M Nilsen - Legionella Stvgr Kommune.pdfMasteroppgave I M Nilsen - Legionella Stvgr Kommune.pdf;;;;;;;;;;;

tags: 

<< Back

International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no