2015-108

Kirkens lokale ordning: situasjon og fremtidsutfordringer

Author: 

;;;;

;;;;;;;;
Title:Kirkens lokale ordning: situasjon og fremtidsutfordringer

Category:

Articles (Tidsskriftartikler)
Authors:Nødland, S.I.
Lindøe, P.H.
Holmen, A.K.
Blomgren, A.
Research group:Velferd og politikk (Welfare, Policy and Politics)
Distribution restriction:Open
Published by:Den Norske kirkes presteforening, http://www.prest.no/files/2015/04/IC_15_02_WEB1.pdf
;
Additional information:
InterCollegas, nr.2/2015, issn: 1504-9000 (online), issn: 0802-779X (trykksak);Published by: Den Norske kirkes presteforening, http://www.prest.no/files/2015/04/IC_15_02_WEB1.pdf;

Abstract:
Kirken står overfor betydelige utfordringer når det gjelder å utvikle en ;organisering som ivaretar kirkens nye rolle som herre i eget hus. Med økende ;autonomi og beslutningsmyndighet følger også større forpliktelser og ansvar for ;sentrale forvaltningsoppgaver, økonomistyring, personaladministrasjon og ;ledelse på ulike arbeidsområder. Foruten å sikre inntektssiden er det en ;hovedutfordring å finne frem til en hensiktsmessig og effektiv fordeling av ;oppgaver, ansvar og ressurser sett i forhold til kirkens oppdrag og ;målsettinger.;;;;;;;;;;;;;;

tags: 

<< Back