2015-289

Folk om forskjellar mellom folk : Oppfatningar av kulturelle praksisar og sosiale hierarki, og deira sosiale tydingar

Author: 

;;;;

;;;;;;;;
Title:Folk om forskjellar mellom folk : Oppfatningar av kulturelle praksisar og sosiale hierarki, og deira sosiale tydingar

Category:

Doctor thesis (Doktoravhandlinger)
Authors:Jonvik, M.
Research group:Velferd og politikk (Welfare, Policy and Politics)
Distribution restriction:Open
Published by:UiS/IRIS, http://hdl.handle.net/11250/2367610
;
Additional information:
;Published by: UiS/IRIS, http://hdl.handle.net/11250/2367610;

Abstract:
2015-12-08 ;Publikasjonstype: PhD thesis UiS;277 ;Publisert: University of Stavanger, Norway ;;Spørsmål som vert reist i avhandlinga er: Kva ulike former for verdsetjing er å ;finna innan ulike kulturelle estetiske felt? Korleis vert ulike ;verdsetjingsmåtar rangordna, og korleis oppfattar ulike folk denne ;rangordninga? Korleis talar folk om sosiale forskjellar og likskapar, og ;korleis reflekterer dei over sine eigne posisjonar i samfunnet? Og ikkje minst, ;kva sosiale konsekvensar kan variasjonar innan desse forholda ha?;Spørsmåla er konkretisert ned til følgjande problemstillingar:;Kva verdsetjingsformer og betraktningsmåtar fins innan heimeinteriør, ;biletkunst, litteratur og arkitektur?;Korleis vert det trekt grenser mellom eigen og andre sin smak, og korleis ;varierer dette mellom ulike sosiale grupper?;Kva sosiale kjennemerke og forskjellar vert vurdert som relevante av kven?;Kva oppfatningar fins om kva som konstituerer sosiale hierarki?;;

Last ned rapporten:
Dr avhandling - Jonvik Merete.pdfDr avhandling - Jonvik Merete.pdf;;;;;;;;;;;

tags: 

<< Back

International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no