2015-290

Hva forklarer fartsutviklingen på det norske riksvegnettet?

Author: 

;;;;

;;;;;;;;
Title:Hva forklarer fartsutviklingen på det norske riksvegnettet?
ISBN no.:978-82-490-0866-7

Category:

Reports (Rapporter)
Authors:Bayer, S.B.
Gjerstad, B.
Research group:Næringsliv og Innovasjon (Innovation and Industry)
Distribution restriction:Open
Published by:IRIS,
;
Additional information:
;Published by: IRIS;

Abstract:
I Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2014 – 2023 er det satt et mål for ;trafikksikkerhetsutviklingen om at innen 2024 skal antall drepte og hardt ;skadde ikke skal overstige 500. På bakgrunn av dette har Statens vegvesen ;opprettet et FoU-program kalt BEST – Bedre Sikkerhet i Trafikken. Hovedformålet ;med etatsprogrammet er å frambringe kunnskap som vil ha en avgjørende betydning ;for prioritering av effektive trafikksikkerhetstiltak i framtiden.;Denne rapporten har som mål å belyse fartsutviklingen på norske veger. Basert ;på data fra 11 tellepunkt og åtte intervjuer har vi studert hvordan fartsnivået ;har endret seg i løpet av perioden 2008-2014 og hva som eventuelt kan forklare ;endringene.;Det generelle inntrykket er at hastigheten på vegene har gått ned i løpet fra ;2008 til 2014. Totalt for de undersøkte tellepunktene (unntatt Rv. Vaage) har ;gjennomsnitts-farten gått ned med 0,7 km/t fra 81, 0 km/t til 80,3 km/t. ;Nedgangen er særlig stor der hastigheten i utgangspunktet var høy. At trafikken ;disse stedene hadde store innslag av tungtrafikk, kan ikke forklare nedgangen. ;;

Last ned rapporten:
Rapport 2015-105 fartsutviklingen norsk riksvegnett endelig 11-03-16.pdfRapport 2015-105 fartsutviklingen norsk riksvegnett endelig 11-03-16.pdf;;;;;;;;;;;

tags: 

<< Back

International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no