2015-290

Hva forklarer fartsutviklingen på det norske riksvegnettet?

Author: 

Title:Hva forklarer fartsutviklingen på det norske riksvegnettet?
ISBN no.:978-82-490-0866-7

Category:

Reports (Rapporter)
Authors:Bayer, S.B.
Gjerstad, B.
Research group:Næringsliv og Innovasjon (Innovation and Industry)
Distribution restriction:Open
Published by:IRIS,

Additional information:
Published by: IRIS

Abstract:
I Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2014 – 2023 er det satt et mål for trafikksikkerhetsutviklingen om at innen 2024 skal antall drepte og hardt skadde ikke skal overstige 500. På bakgrunn av dette har Statens vegvesen opprettet et FoU-program kalt BEST – Bedre Sikkerhet i Trafikken. Hovedformålet med etatsprogrammet er å frambringe kunnskap som vil ha en avgjørende betydning for prioritering av effektive trafikksikkerhetstiltak i framtiden. Denne rapporten har som mål å belyse fartsutviklingen på norske veger. Basert på data fra 11 tellepunkt og åtte intervjuer har vi studert hvordan fartsnivået har endret seg i løpet av perioden 2008-2014 og hva som eventuelt kan forklare endringene. Det generelle inntrykket er at hastigheten på vegene har gått ned i løpet fra 2008 til 2014. Totalt for de undersøkte tellepunktene (unntatt Rv. Vaage) har gjennomsnitts-farten gått ned med 0,7 km/t fra 81, 0 km/t til 80,3 km/t. Nedgangen er særlig stor der hastigheten i utgangspunktet var høy. At trafikken disse stedene hadde store innslag av tungtrafikk, kan ikke forklare nedgangen.

Last ned rapporten:
Rapport 2015-105 fartsutviklingen norsk riksvegnett endelig 11-03-16.pdfRapport 2015-105 fartsutviklingen norsk riksvegnett endelig 11-03-16.pdf

tags: 

<< Back

International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no