2018-026

Foten innanfor? - evaluering av aspirantordninga i Kulturrådet

Author: 

;;;;

;;;;;;;;
Title:Foten innanfor? - evaluering av aspirantordninga i Kulturrådet

Category:

Books (Bøker)
Authors:Jonvik, M.
Holte, K.A.
Research group:Velferd, innovasjon og politikk (Innovation and Industry)
Distribution restriction:Open
Published by:IRIS / Kulturrådet / Fagbokforlaget, http://www.kulturradet.no/vis-publikasjon/-/foten-innanfor-evaluering-av-aspirantordninga
;
Additional information:
ISBN serie Kulturrådet: 978-82-7081-189-2 ;Published by: IRIS / Kulturrådet / Fagbokforlaget, http://www.kulturradet.no/vis-publikasjon/-/foten-innanfor-evaluering-av-aspirantordninga;

Abstract:
Formålet med evalueringa er å samla erfaringane som er gjort i ordninga sine ;fire første år, i perioden 2012–2016, og vurdera suksessen med og relevansen av ;ordninga. Mandatet for evalueringa spesifiserer at evalueringa skal ta stilling ;til om aspirantordninga sett under eitt har bidrege til å auka rekrutteringa av ;personar med ulik kulturell og sosial bakgrunn til kulturinstitusjonar i Noreg. ;Erfaringar med ordninga frå dei som har vore involverte i tida mellom 2012 og ;2016, viser at aspirantar og institusjonar, saman og kvar for seg, har fått ;gjennomført ei rekkje konkrete kunstnariske og kulturadministrative prosjekt. ;For nokre aspirantar har året i aspirantordninga bidrege til eit klarare bilete ;av kva dei vil jobba med, og at dei ønskjer å verke i kulturfeltet. Ordninga ;har utan tvil bidrege til at mange unge kunstnarar og kulturarbeidarar i ;etableringsfasen har knekt både kunstnariske, organisatoriske og kulturelle ;kodar. ;;;

Last ned rapporten:
Rapport_Foten innanfor - evaluering av aspirantordninga.pdfRapport_Foten innanfor - evaluering av aspirantordninga.pdf;;;;;;;;;;;

tags: 

<< Back

International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no