2019-004

Overvåking av innsjøer og elver i Jæren vannområde 2018

Author: 

Title:Overvåking av innsjøer og elver i Jæren vannområde 2018

Category:

Reports (Rapporter)
Authors:Molversmyr, Å.
Stabell, T.
Engh, A.
Hereid. S.W.
Research group:Kjemi, mikrobiologi og bioteknologi (Chemistry, Microbiology and Biotechnology)
Distribution restriction:Open
Published by:IRIS,

Additional information:
Published by: IRIS

Abstract:
Undersøkelsene i 2018 omfattet 7 innsjøer (Hålandsvatnet, Litla Stokkavatnet, Bråsteinvatnet,Stokkelandsvatnet, Fjermestadvatnet, Frøylandsvatnet og Orrevatnet). I Hålandsvatnet var det igjenstore mengder av blågrønnalgen Planktothrix, som medførte baderestriksjoner i innsjøen frem tilaugust på grunn av høyt innhold av algetoksiner. Også i Frøylandsvatnet og Orrevatnet var det høyalgebiomasse, men blågrønnalger var ikke like dominerende som i Hålandsvatnet. Disse tre innsjøenefremsto som sterkt eutrofe, mens en i andre enden av skalaen har Litla Stokkavatnet og Fjermestadvatnet hvor både algemengde og fosforinnhold var lave. Planteplanktonet indikerte god tilstand,men i begge er det et betydelig oksygenforbruk i bunnvannet som gjør at tilstanden må nedgraderes(i tråd med regler gitt i klassifiseringsveilederen). I Bråsteinvatnet og Stokkelandsvatnet var algemengdene moderate, og fosforinnholdet relativt lavt. Samlet indikerer målingene i innsjøene i 2018at tilstanden var moderat i Litla Stokkavatnet, Bråsteinvatnet, Stokkelandsvatnet og Fjermestadvatnet, dårlig i Frøylandsvatnet og Orrevatnet, og svært dårlig i Hålandsvatnet.I Frøylandsvatnet ble det også gjort kvantitative undersøkelser av dyreplanktonet. Mengden av dyreplankton var generelt lav, og innslaget av store vannlopper (Daphnia – en særlig effektiv algebeiter)var vesentlig lavere enn i de foregående tre årene. Lave Daphnia-tall kan indikere høyt predasjonspress fra fisk, men dette er usikkert og utviklingen i planktonspisende fiskebestander er ukjent.Resultatene indikerer ikke nevneverdige effekter av tidligere utfiskinger.Begroing ble undersøkt ved tre lokaliteter; Salteåna, nedre del av Dalabekken og nedre del avBøbekken. Påvekstalgene indikerte henholdsvis dårlig, moderat og god tilstand i disse lokalitetene.For Bøbekken må likevel tilstanden nedgraderes til moderat som følge av fosforinnholdet i bekken, isamsvar med regler gitt i klassifiseringsveilederen. Heterotrof begroing ble kun påvist ved undersøkelse av materialet i mikroskop.Bunndyr ble undersøkt ved 12 lokaliteter i Håvassdraget og elvene sør på Jæren (se tabell 2).Resultatene indikerte god tilstand i Undheimsåna og Risabekken i Håvassdraget, samt i Kvassheims-åna og Fuglestadåna lengst sør på Jæren (Kvassheimsåna på grensen til moderat). Ved de andrelokalitetene var tilstanden moderat eller dårlig, med unntak av Reiestadbekken hvor bunndyreneindikerte svært dårlig tilstand. Her synes det å ha vært en sterk forverring av tilstanden i forhold tilforrige undersøkelse i 2014, om også samsvarer med at det ved prøvetakingen ble observertbetydelige mengder heterotrof begroing i bekken.Resultater fra vannkjemiske målinger utført i kommunal og statlig regi viser at næringsstoffinnholdeter lavest ved målepunktet i Figgjo ved Bore bru, hvor det i 2018 tilsvarte svært god tilstand etterVannforskriften. For alle de andre elvene var tilstanden moderat eller dårligere, og høyest fosforinnhold var det i elvene som drenerer de mest intensive jordbruksområdene på Jæren. Stoffkonsentrasjonene i elvene varierer betydelig, og noen ganger måles sterkt forhøyede konsentrasjoner. Detkan derfor være mer korrekt å benytte medianverdi som grunnlag for tilstandsvurderingen. Medmedianverdier som vurderingsgrunnlag oppnår både Frøylandsåna og Fuglestadåna ved utløpet avBjårvatnet god tilstand i 2018.I de fleste elvene ble det målt til dels betydelig lavere fosforinnhold i 2018 i forhold til de foregåendepar årene. Hva som er årsaken til de lave fosforverdiene er uklart, men det kan ha sammenhengmed den tørre sommeren. Nitrogeninnholdet i elvene var derimot relativt uforandret i forhold tilforegående år.

<< Back