2019-017

Overvåking av makroalgesamfunn i fjordområdene i Hordaland

Author: 

Title:Overvåking av makroalgesamfunn i fjordområdene i Hordaland

Category:

Reports (Rapporter)
Authors:Bye-Ingebrigtsen
Research group:Kjemi, mikrobiologi og bioteknologi (Chemistry, Microbiology and Biotechnology)
Distribution restriction:Open
Published by:IRIS,

Additional information:
Published by: IRIS

Abstract:
Makroalgeundersøkelsene i 2019 viser, i likhet med tidligere år, gode forhold i heleprøveområdet. Totalt 22 stasjoner er undersøkt i 21 ulike vannforekomster. Femtenstasjoner får tilstandsklasse II (God), mens de resterende sju stasjonene får bestetilstandsklasse (I- Svært god). Det har ikke vært noen store endringer gjennom de 5årene overvåkingen har pågått. Draugtare (Saccorhiza polyschides) er for første gangregistrert på tre stasjoner. Det har i tillegg blitt registrert en rødlista naturtype, sørligsukkertareskog (EN sterkt truet), på to stasjoner.

<< Back