Publications

 • Kartlegging av offshoreansatte 2017 - Hvem er de offshoreansatte, hvor mange må erstattes i

  Read more

 • Nedbemanning og sykefravær i petroleumsindustrien: Hva skjer med de som blir igjen?

  Read more

 • Næringslivets perspektivmelding for Rogaland 2019

  Read more

 • "Lykkeland" er leverandørland

  Read more

 • Occupational Safety and Health Among Young Workers in the Nordic Countries: A Systematic Literature Review

  Read more

 • Greater Stavanger brukerundersøkelse

  Read more

 • Knowledge Management Systems and Work Improvements: The Moderating Effects of Work Characteristics

  Read more

 • Bedrifter må se unge som en ressurs, ikke risiko

  Read more

 • Risikostyring på tvers av bransjer

  Read more

 • Anslår 28 000 nyansettelser i oljenæringen

  Read more

 • Høyere teknisk utdannelse med relevans for petroleumsvirksomheten 2018

  Read more

 • Steel, Staff and Solutions: Past, present and future prospects for employment in the Norwegian-based petroleum supply industry

  Read more

 • Ti råd for å få flere i jobb

  Read more

 • Tør du stjele en forskningsartikkel?

  Read more

 • High autonomy – reality or imagination? Experiences with autonomy among young workers in atypical work – tentative results

  Read more

 • Utvikling i direkte petroleumsrelatert sysselsetting 2014 – 2022

  Read more

 • RNNP 2017 - Risikonivå norsk petroleumsvirksomhet

  Read more

 • Utfordringar i framtidas arbeidliv

  Read more

 • Arbeidstakermedvirkning i petroleumsnæringen og på store byggeplasser

  Read more

 • Eksperter spår oljeopptur

  Read more

 • Digitalisering i petroleumsnæringen - Utviklingstrender, kunnskap og forslag til tiltak

  Read more

 • Hvordan kan næringslivet bidra til en grønn omstilling?

  Read more

 • Re-thinking the value of historical art icons for new generations

  Read more

 • Securing employees against hazardous clients in challenging contexts 

  Read more

 • Nå tar Olje-Norge av igjen

  Read more

 • Unge - Ressurs eller risiko? Bedrifters syn på unges inntreden i arbeidslivet,

  Read more

 • Risikoindikatorer for selvrapporterte muskel- og skjelettplager – offshore og landanlegg

  Read more

 • An active transition from offshore work to family life: Activities that may impact recovery

  Read more

 • Nye næringsklynger og grønn omstilling i Rogaland

  Read more

 • Myten om polske arbeidstakere

  Read more

 • Posisjoneringsstudie for lakseprodukter - faglig sluttrapport

  Read more

 • Extra-regional linkages through MNCs in organizationally thick and specialized RISs: a source of new path development?

  Read more

 • Ryfylkemodellen - Midtveisevaluering av et forsøk med kvalifisering til helsefagarbeider for voksne innvandrere

  Read more

 • Arbeidsinnvandrere som ressurs i regional utvikling

  Read more

 • Ikkje berre arbeidskraft. Kommunar bør ta sit meir aktivt grep for arbeidsinnvandrarar, ikkje berre overlate ansvaret til arbeidsgivar.

  Read more

 • Oljesmellen ga økt sykefravær

  Read more

 • En region i omstilling

  Read more

 • Unfolding the relationship between resilient firms and the region

  Read more

 • Statusrapport om regional omstilling og organisk vekst i mulige vekstnæringer

  Read more

 • Economic Transformations of Regions: The Role of Banks

  Read more

 • Transnationality – Sharpening the Integration-Responsiveness vision in global professional firms

  Read more

 • Figgjo AS - Mellom Taylorisme og Jærkultur

  Read more

 • Et arbeidsmarked for alle i nedgangstider?

  Read more

 • Oljefolk føler seg uglesett og tilsidesatt

  Read more

 • Den gamle og den nye oljen

  Read more

 • Itslearning: Mangfold og ensretting

  Read more

 • Supplying Spin-Offs: Collaboration Practices in the Perpetuation of an Organization

  Read more

 • Skiftarbeid og helse - ansattes erfaringer med blokkarbeidstid

  Read more

 • Datasvindel i næringslivet: Vi er blitt mer sårbare

  Read more

 • Håndtering av komplekse problemer gjennom inter- og intra-organisatorisk samordning

  Read more

 • Statusrapport om regional omstilling og organisk vekst innen mulige vekstnæringer

  Read more

 • Vær bevisst på distansetypene!

  Read more

 • Spinning Them Off: Entrepreneuring practices in Corporate Spin-Offs

  Read more

 • Tverrfaglig samarbeid i produktutviklingsarbeid –Faglig identitetsutøvelse og teamemosjonell

  Read more

 • Leverandører til sjømatnæringen og biomarin industri på Vestlandet: Kompetansebehov 2016 - 2020

  Read more

 • Oljejobber I Østfold 2014 – 2015

  Read more

 • Arbeidsmiljø og utvikling i sikkerhetsklima i Aibel

  Read more

 • Sikkerhetskultur i energinæringen – hva er status? Resultater fra kartlegging i februar 2016, refleksjoner rundt funn og veien videre

  Read more

 • Ikke vær redd for å søke deg til oljebransjen

  Read more

 • Strategies for promoting inclusive learning in workplaces

  Read more

 • Inclusive workplaces – building sites for identity construction

  Read more

 • Utvikling i direkte petroleumsrelatert sysselsetting 2014 - 2020

  Read more

 • Endrede styringsregimer = endring I lederroller: konsekvenser av samstyring for administrativ ledelse i norske kommuner

  Read more

 • New class divisions in a modern working life?

  Read more

 • Rådgiverrollen - mellom tidstyv og grunnleggende ferdighet

  Read more

 • «(Møje) Smått e’ godt»: Hvorfor Stavangerregionen, i tillegg til oljen, må satse på et mangfold av mindre klynger/næringer

  Read more

 • Konfliktforståelse og konflikters konsekvenser i norske kunnskapsbedrifter

  Read more

 • Antecedents of Knowledge Exchange Systems Usage: Motivational and Work Environment Factors

  Read more

 • «(Møje) Smått e’ godt»: Hvorfor Stavangerregionen, i tillegg til oljen, må satse på et mangfold av mindre klynger/næringer

  Read more

 • Self Reported Recovery from 2-week 12-Hour Shift Work Schedules: A 14-Day Follow-up

  Read more

 • Hva har oljen gjort med oss? Økonomisk vekst og kulturell endring

  Read more

 • «(Møje) Smått e’ godt»: Om hvorfor framtiden til næringslivet i Stavangerregionen ligger i et mangfold av mindre næringer/klynger

  Read more

 • Nonstandard working schedules and health: the systematic search for a comprehensive model

  Read more

 • Har landbruket noe å lære av andre bransjer?

  Read more

 • Når dagene blir lange… - arbeidstidens betydning for skader

  Read more

 • HMS-arbeid og risikoreduserende tiltak - slik bonden ser det

  Read more

 • Industribyggerne 2015

  Read more

 • «Rogaland – en sinke innen eksport fra oljeleverandørnæringen»

  Read more

 • Industribyggerne 2015

  Read more

 • Tilpasset aktivisering av sykehjemsbeboere

  Read more

 • Endringsledelse i nedgangstider

  Read more

 • Arbeidskraft i petroleumsindustrien i nord: Stabilitet, kompetanse og gjennomtrekk

  Read more

 • IRIS data på petroleumsrelatert virksomhet: «Hvem jobber med hva, hvor?»

  Read more

 • How, exactly, the drop in oil prices is affecting Norwegian businesses and jobs?

  Read more

 • Industribyggerne 2015» / «The builders of Industry 2015

  Read more

 • Universiteter og næringsliv må snakke samme språk

  Read more

 • "Industribyggerne 2015"

  Read more

 • Work migrant families: Encounters and its opposite

  Read more

 • Industribyggerne 2015: En kartlegging av sysselsetting i norske petroleumsrelaterte virksomheter, med et særskilt fokus på leverandørbedriftenes eksportsysselsetting

  Read more

 • Company size and differences in injury prevalence among apprentices in building and construction in Norway

  Read more

 • Hvorfor er andelen eksportsysselsatte så lav i Rogalands oljeleverandørnæring?

  Read more

 • Oslo oppskrytt? - Er Oslo virkelig landets mest produktive fylke?

  Read more

 • Evaluering av Greater Stavanger

  Read more

 • Organizing product innovation: hierarchy, market or triple-helix networks?

  Read more

 • Strategies for Financial Service Innovation: Innovation becomes Strategy-Making

  Read more

 • Klasseforskjeller på arbeidsplassen - en studie av en oljeservicebedrift i Norge

  Read more

 • Innovation activities in relation to intra-firm characteristics and geographic

  Read more

 • Electronic indiividual plans - serving the person or the ideology

  Read more

 • Knowledge exchange systems usage: the importance of content contribution and application in distributed environments

  Read more

 • Liten men god! Lederrollen og inkluderingsarbeid i praksis i gode små og mellomstore IA-bedrifter

  Read more

 • Ropes det krise lenge nok, kommer den kanskje!

  Read more

 • Hvordan går det egentlig med Rogaland? Konjunkturbarometeret for Rogaland september 2014

  Read more

 • Evaluering av forskningssentre ved Universitetet i Stavanger

  Read more

 • Preparing organisations for employee-driven open innovation

  Read more

 • Neuroendocrine recovery after 2‑week 12‑h day and night shifts: an 11‑day follow‑up

  Read more

 • Bønders arbeidstid og skaderisiko

  Read more

 • Smarte samarbeid - skole og arbeidsliv

  Read more

 • Building capabilities in SME’s for innovation in a globalizing world: The effect of clusters and external partnering

  Read more

 • Capabilities for Innovation in a Globalizing World: From Nearby or at a Distance?

  Read more

 • The Concept of Meaning in Interview Methods. How can Systems Theory provide analytical tools for conceptualizing reserach methods?

  Read more

 • Nye hoder i dårlige tider

  Read more

 • Knowing your boundaries: Integration opportunities in international professional service firms

  Read more

 • Trenger 870 nye offshorearbeidere hvert år

  Read more

 • Offshoreansatte: Hvem er de? Hvor mange må erstattes i årene framover?

  Read more

 • Company size and differences in injury prevalence among apprentices in building and construction in Norway

  Read more

 • School leadership and educational change: Tools and practices in shared school leadership development

  Read more

 • Use of information and communication technology to support employee-driven innovation in organizations: a knowledge management perspective

  Read more

 • Knowledge exchange and learning from failures in distributed environments: The role of contractor relationship management and work characteristics

  Read more

 • Arbeid i oljeindustrien: En studie av koblinger mellom posisjon og opplevd arbeidsmiljø i en oljeservicebedrift

  Read more

 • Case E: Gained in translation: the import, translation and development of a US sales and management concept

  Read more

 • Nettverk er man nødt til å ha! Men hva kan det offentlige bidra med?

  Read more

 • En dans preget av forhandlinger : om kommunikasjonslederne i sykehusene og media

  Read more

 • Industribyggerne: Norsk olje- og gassnæring ut med havet og mellom bakkar og berg

  Read more

 • Eksperters erfaringer og synspunkter om oppfølging av sykmeldte og Raskere-tilbake ordningen En Delphi-studie i to runder

  Read more

 • Fra ung og naiv til gammel og klok: En verktøykasse for skadeforebygging i bygg og anlegg

  Read more

 • «Industribyggerne: Norsk olje- og gassnæring ut med havet og mellom bakkar og berg»

  Read more

 • Region-building in the Arctic Periphery: The Discursive Construction of a Petroleum Region

  Read more

 • Firm collaboration and modes of innovation in Norway

  Read more

 • «Her er det plass for (nesten) alle» - Høyere teknisk utdannelse: Petroleumsnæringens bruk og utdanningsinstitusjonenes tilbud

  Read more

 • In search of best practices for employee driven innovation: Experiences from Norwegian work life

  Read more

 • Knowledge Based Oil and Gas Industry

  Read more

 • Status og utfordinger for Sunnhordaland

  Read more

 • Selvstyrte skoler i Randaberg?

  Read more

 • Arbeidsmiljø ved Lundehaugen videregående skole

  Read more

 • Rusforebyggende arbeid overfor barn og unge med foreldre som aktører

  Read more

 • Flexible working life and participatory organizational interventions aimed at improving workspace health

  Read more

 • A comparative study of accident and near miss reporting systems in the German nuclear industry and the Norwegian offshore industry.

  Read more

 • Structural disintegration of jobs: Why, what and how to measure?

  Read more

 • Fear of flying helicopter among Norwegian offshore employees

  Read more

 • Bedriftsutvikling, arbeidsmiljø og filosofi

  Read moreInternational Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no