Publications

 • Parliamentary Government and Corporatism at the Crossroads: Principals and Agents in Norwegian Agricultural Policymaking

  Read more

 • UNGLY - Nettverk for lyse hoder

  Read more

 • Statusrapport om bioøkonomi i Rogaland

  Read more

 • Exploring the benefits of cloud services and accountability tools from a competitiveness and return on investment perspective

  Read more

 • Bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel etter kompetanse i regionale arbeidsmarkeder

  Read more

 • I samme båt eller på hvert sitt nes?

  Read more

 • Stavanger kommunes implementering av elektronisk individuell plan

  Read more

 • Understanding cancer with tools from petroleum research

  Read more

 • Cybersikkerhet en samfunnsverdi vi alle må beskytte

  Read more

 • Translation of a safety culture training program from one industry context to another

  Read more

 • Skolevalg som stemningsbarometer sammenlignet med gjennomsnitt av meningsmålinger. ( Valget 2017 )

  Read more

 • Miljøpartiet De Grønne er valgvinner ved Stavanger katedralskole ( Valget 2017 )

  Read more

 • MDG sier de er blokknøytrale. Men her er tallene som viser at velgerne deres har en klar favoritt. ( Valget 2017 )

  Read more

 • Så ofte snakker de om hjemfylket. ( Valget 2017 )

  Read more

 • Implementering av velferdsteknologi

  Read more

 • Understanding integration policies in norway and the impact of a specialised organisational structure of the public sector

  Read more

 • Velgerne deres glir fra hverandre. Erna Solberg prøver å forene, men de borgerlige velgerne er dypt splittet. ( Valget 2017 )

  Read more

 • Myten om polske arbeidstakere

  Read more

 • Management Practices for Promoting Employee-Driven Innovation

  Read more

 • Evaluering av Næringslivets Horisont 2020 kontori Nordland

  Read more

 • Polish work migrant families in municipalities in Western Norway 

  Read more

 • Mellom mange stoler – radikal innovasjon ved et læringssenter

  Read more

 • Arbeidsinnvandrerfamilier og brukervennlighet i kommunale tjenester

  Read more

 • Ledelse i og av flerkulturelle skoler

  Read more

 • Kvaliteter i ledelse for mangfold – skolen som arbeidsplass

  Read more

 • The Role of Organizational and Spouse Support in Solving Work-Life Conflict Among Migrants

  Read more

 • Politikkens allmenngjøring

  Read more

 • Sikkerhetskultur i kraftnæringen – hvordan kan denne endres?

  Read more

 • Valg, skolevalg og meningsmålinger

  Read more

 • Høg kultur – låg status

  Read more

 • Ordførarar frå Høgre i tet for samanslåing

  Read more

 • Omstilling i Stavangerregionen og Forus næringspark mellom markeder og politiske planprosesser

  Read more

 • Ryfylkemodellen - Midtveisevaluering av et forsøk med kvalifisering til helsefagarbeider for voksne innvandrere

  Read more

 • Nettverksledelse for bedre samhandling i offentlig sektor. En studie av Mission Possible-nettverket på Sunnmøre

  Read more

 • Food industry structure in Norway and Denmark since the 1990s. Path dependency and institutional trajectories in Nordic food markets

  Read more

 • Interorganisatorisk samordning i staten: En analyse av «Bolig for velferd»

  Read more

 • Ikkje berre arbeidskraft. Kommunar bør ta sit meir aktivt grep for arbeidsinnvandrarar, ikkje berre overlate ansvaret til arbeidsgivar.

  Read more

 • Arbeidsinnvandrere som ressurs i regional utvikling

  Read more

 • Samarbeid mellom NAV og skolesektoren om å hindre frafall fra videregående skole

  Read more

 • Unfolding the relationship between resilient firms and the region

  Read more

 • Statusrapport om regional omstilling og organisk vekst i mulige vekstnæringer

  Read more

 • Diskusjonar om Distinksjonen, og distinksjonar i diskusjonen

  Read more

 • Inter- og intraorganisatorisk samordning : lærdommer fra strategien "Bolig for velferd"

  Read more

 • Opplevingar av Stavanger si nære historie: Dag, Inger, Ellinor og Sjur fortel

  Read more

 • Economic Transformations of Regions: The Role of Banks

  Read more

 • Derfor kranglar dei om gatekunst

  Read more

 • Et arbeidsmarked for alle i nedgangstider?

  Read more

 • Regional agency and constitution of new paths: a study of agency in early formation of new paths on the west coast of Norway

  Read more

 • Hva har oljen gjort med oss? Økonomisk vekst og kulturell endring

  Read more

 • Division of Cyber Safety and Security Responsibilities Between Control System Owners and Suppliers

  Read more

 • Oljefolk føler seg uglesett og tilsidesatt

  Read more

 • Den gamle og den nye oljen

  Read more

 • Itslearning: Mangfold og ensretting

  Read more

 • Strange Heaven - The Social Implications of Nikola's Case

  Read more

 • Formelen for vekst i norske småbyer

  Read more

 • Socio-cultural and Psychological Predictors of Work-Life Balance and Gender Equality Cross-Cultural Comparison of Polish and Norwegian Families

  Read more

 • Datasvindel i næringslivet: Vi er blitt mer sårbare

  Read more

 • Win Some, Lose None? Support Parties at the Polls and in Political Agenda-Setting

  Read more

 • Håndtering av komplekse problemer gjennom inter- og intra-organisatorisk samordning

  Read more

 • Kva har olja gjort med oss? Kulturelle preferansar og sosiale forskjellar

  Read more

 • Forskningsløft Sør-Vest. Et program for fornyelse og omstilling i næringslivet

  Read more

 • Historiske veivalg i jordbrukspolitikken

  Read more

 • Evaluering av pilotprosjekt med drift av elektriske busser

  Read more

 • Velferdsteknologi – mer enn bare teknologi

  Read more

 • When the oil and fishing industries live side by side

  Read more

 • It´s our version of Arabic - Connecting the global and the local through design

  Read more

 • Interkommunalt samarbeid: kommunenes kinderegg?

  Read more

 • Leverandører til sjømatnæringen og biomarin industri på Vestlandet: Kompetansebehov 2016 - 2020

  Read more

 • Developing learning capability as the crucial factor managing ambidexterity

  Read more

 • Foreløpige funn fra evalueringen av Byregionprogrammet

  Read more

 • Oljejobber I Østfold 2014 – 2015

  Read more

 • Å stå utenfor et Stor-Follo er ingen krise

  Read more

 • Å stå utenfor et Stor-Follo er ingen krise

  Read more

 • Evaluering av opplæringsprogrammet Tidlig inn - hva har skjedd i kommunene?

  Read more

 • Ikke vær redd for å søke deg til oljebransjen

  Read more

 • Sum søknader til petroleumsrelatert masterutdannelse 2000-2015

  Read more

 • Strategies for promoting inclusive learning in workplaces

  Read more

 • Inclusive workplaces – building sites for identity construction

  Read more

 • Utvikling i direkte petroleumsrelatert sysselsetting 2014 - 2020

  Read more

 • Scenario: Hafrsfjord kommune 2026

  Read more

 • Snobb er et ord med sterk negativ klang. Hvilken risiko er det i snobbing?

  Read more

 • New class divisions in a modern working life?

  Read more

 • Policies in Municipal Public Services and Migration to Norway

  Read more

 • Frå trongt til travelt - to generasjonar frå Stavanger fortel

  Read more

 • Synlige og skjulte skiller i oljehovedstadens arkitektur

  Read more

 • Vegen mot eit estetisk hegemoni - nordmenn sine forhold til heimeinnreiing

  Read more

 • Synet på de rike og rikdommen

  Read more

 • Sømløse og friksjonsfrie klassereiser

  Read more

 • Stavanger som prisme for utviklingen i Norge de siste 40 årene

  Read more

 • Fra ett til flere hierarkier, og en fortelling om dagens dominerende livsstiler og kulturer i Stavanger

  Read more

 • Betrakningar av biletkunst

  Read more

 • Rapport frå oppkomlinganes by

  Read more

 • Folk om forskjellar mellom folk : Oppfatningar av kulturelle praksisar og sosiale hierarki, og deira sosiale tydingar

  Read more

 • Hva forklarer fartsutviklingen på det norske riksvegnettet?

  Read more

 • «(Møje) Smått e’ godt»: Hvorfor Stavangerregionen, i tillegg til oljen, må satse på et mangfold av mindre klynger/næringer

  Read more

 • Slik møtes polsk og norsk kultur

  Read more

 • Konfliktforståelse og konflikters konsekvenser i norske kunnskapsbedrifter

  Read more

 • «(Møje) Smått e’ godt»: Hvorfor Stavangerregionen, i tillegg til oljen, må satse på et mangfold av mindre klynger/næringer

  Read more

 • Stavanger kommunes forsøk med utvidet trygghetspakke

  Read more

 • Fra stagnasjon, via vekst til rikdom

  Read more

 • Hva har oljen gjort med oss? Økonomisk vekst og kulturell endring

  Read more

 • Geografi, samhørighet og kommunegrenser

  Read more

 • Norske utdanningsinstitusjoners produksjon av teknologer med master- eller PhD-grad relevant for petroleumsvirksomheten – 2015

  Read more

 • Work migrants, notions of gender and gender equality

  Read more

 • Nasjonal politikk og internasjonale forhandlinger: Norsk handelspolitikk etter 1995

  Read more

 • Industribyggerne 2015

  Read more

 • «Rogaland – en sinke innen eksport fra oljeleverandørnæringen»

  Read more

 • Skolevalg, meningsmålinger og Kihls fasit

  Read more

 • Innovative Capabilities in International Professional Service Firms: Enabling Trade-Offs between Past, Present and Future Service Provision

  Read more

 • Perspektiver og dilemmaer, Kommunestrukturspørsmålet i Rennesøy

  Read more

 • Industribyggerne 2015

  Read more

 • Tilpasset aktivisering av sykehjemsbeboere

  Read more

 • Policies in Municipal Public Services and Migration to Norway

  Read more

 • The Municipality as Negotiator in Multilevel Governance of Health Care

  Read more

 • Oljeleting nord for 62. breddegrad. Tilbakeblikk på en laaang beslutningsprosess

  Read more

 • Arbeidskraft i petroleumsindustrien i nord: Stabilitet, kompetanse og gjennomtrekk

  Read more

 • Crisis management considerations and designs in cold climate areas

  Read more

 • Forvaltingsreforma og fylkessamferdslefeltet: frå statleg standardisert praksis til fylkeskommunal politikk

  Read more

 • Svekkar interkommunalt samarbeid lokaldemokratiet?

  Read more

 • IRIS data på petroleumsrelatert virksomhet: «Hvem jobber med hva, hvor?»

  Read more

 • How, exactly, the drop in oil prices is affecting Norwegian businesses and jobs?

  Read more

 • Industribyggerne 2015» / «The builders of Industry 2015

  Read more

 • Universiteter og næringsliv må snakke samme språk

  Read more

 • Bedre komfortrullestoler for brukere og hjelpere

  Read more

 • "Industribyggerne 2015"

  Read more

 • Forskerblikk på politikk og samfunn

  Read more

 • Work migrant families: Encounters and its opposite

  Read more

 • Samhandling brøyter vei for kommunereform - Behov for superrådmenn

  Read more

 • Olje og fisk, fiskerperspektiver fra kystsamfunn

  Read more

 • Hvorfor er andelen eksportsysselsatte så lav i Rogalands oljeleverandørnæring?

  Read more

 • Oslo oppskrytt? - Er Oslo virkelig landets mest produktive fylke?

  Read more

 • Hafrsfjord kommune 2026

  Read more

 • The Norwegian Storting: A less predictable parliament

  Read more

 • Frå tronge til travle tider

  Read more

 • Truer kommunesammenslåing identiteten?

  Read more

 • En rådgiverrolle i krysspress? Lokal variasjon og konsekvenser for rådgivningen i skolen

  Read more

 • Samhandlingsreformens konsekvenser for det kommunale pleie- og omsorgstilbudet

  Read more

 • Kommunekirken - selvstendiggjøring eller avhengighet?

  Read more

 • Culture and organizational design as co-constituting dynamics

  Read more

 • Hvordan kan nye storkommuner organiseres for å ivareta demokratiet?

  Read more

 • Arbeidsinnvandring og offentlige tjenester

  Read more

 • Capabilities for innovation in a globilized world: to be or not to be in a cluster

  Read more

 • Risk factors for occupational injuries among Norwegian farmers - does organisational safety matter?

  Read more

 • Electronic indiividual plans - serving the person or the ideology

  Read more

 • Ropes det krise lenge nok, kommer den kanskje!

  Read more

 • Kommunenes virksomhet er så mangslungen at det er umulig å finne en størrelse og en inndeling som er optimal

  Read more

 • Media as the missing link?

  Read more

 • «Æ SKJØNNE ITJ, Æ VÅKNE OPP KVAR DAG Å VIL BLI NÅ NYTT Æ» - Rådgivning i skolen under lupen

  Read more

 • Hvordan går det egentlig med Rogaland? Konjunkturbarometeret for Rogaland september 2014

  Read more

 • Folkehelse i støpeskjeen- status og utfordringer sett fra kommuner i Rogaland

  Read more

 • From a practical to an aesthetic rationale – how Norwegians relate to home interior

  Read more

 • Kjønnstradisjonelle utdanningsvalg – en demokratisk utfordring?. . .

  Read more

 • Den forhandlende kommune i samhandlingsreformen – forhandlingspraksis og lederegenskaper

  Read more

 • Outsiders? A Sociological Study of Norwegian Artists with Minority Background

  Read more

 • Samstyring i ubalanse - Evaluering av den lokale kirkes ordning

  Read more

 • Dropout in a School for All: Individual of Systemic Solutions?

  Read more

 • Nye hoder i dårlige tider

  Read more

 • Kommunestrukturen sin betydning for utvikling av storbyer

  Read more

 • Homeownership and Symbolic Boundaries: Exclusion of Disadvantaged Non-homeowners in the Homeowner Nation of Norway

  Read more

 • Kommunestruktur-spørsmålet: Gamle og nye dilemma

  Read more

 • Trenger 870 nye offshorearbeidere hvert år

  Read more

 • School leadership and educational change: Tools and practices in shared school leadership development

  Read more

 • Sammen eller hver for seg? Botetthet og integrering blant rusavhengige kommunale leietakere – funn fra spørreundersøkelser blant boligadministrasjoner og beboere.

  Read more

 • How rapid capital growth creates new repertoires for cultural and symbolic boundary-work

  Read more

 • Sømløse og friksjonsfrie klassereiser

  Read more

 • Perspektiver og erfaringer: Styring av og ledelse i kommunalt organiserte samarbeid

  Read more

 • Styring av og ledelse i organiserte samarbeid i kommunal sektor

  Read more

 • Interorganisatorisk kompleksitet og tidlig innsats overfor barn og unge i kommunal sektor: En beskrivelse av utfordringer og forslag til tiltaksområder med utgangspunkt i Gjesdal kommune

  Read more

 • Case E: Gained in translation: the import, translation and development of a US sales and management concept

  Read more

 • Ungdom i Sandnes 2010-2013

  Read more

 • Barnehagelærere, sykepleiere og helsefagarbeidere - Stavanger kommunes behov frem mot 2030

  Read more

 • IRIS-rapport knuser OPS-myter

  Read more

 • Regional innovasjonsevne i en globalisert verden

  Read more

 • Ryktet forteller hvor du bor -

  Read more

 • Næringsklynger i en ny storregion: Hva har vi og hva er potensialet framover?

  Read more

 • Frå statleg standardisert praksis til fylkeskommunal politikk. Om forvaltningsreformas endring av fylkessamferdslefeltet.

  Read more

 • Boligpolitisk analyse Jæren

  Read more

 • Leadership for Social Justice - Educating Students as Active Citizens in a Democratic Society

  Read more

 • Det norske regionparadokset: regionalt balansert innovasjonsmønster

  Read more

 • Godsundersøkelse langs E39 og fjellovergangene mellom øst og vest

  Read more

 • The Institutionalisation of a Parliamentary Dimension of the WTO

  Read more

 • Towards the intermestic politics of trade: institutions, ideas, interest and actors

  Read more

 • The global trade agenda

  Read more

 • The Intermestic politics of trade

  Read more

 • Ett Hav - Muligheter og utfordringer for sameksistens mellom petroleums- og sjømatnæringene

  Read more

 • Nattfred - et forsøk med velferdsteknologi

  Read more

 • So What, Why Not and What Now? Agenda-Setting and the Concept of Media Influence on Politics

  Read more

 • Eksperters erfaringer og synspunkter om oppfølging av sykmeldte og Raskere-tilbake ordningen En Delphi-studie i to runder

  Read more

 • Utvikling av Harstad og omegns rolle i petroleumsvirksomheten i nord – Erfaringer fra Stavanger og andre norske «oljebyer»

  Read more

 • CSR and Beyond. A Nordic perspective

  Read more

 • The combined impact of managerial and relational capabilities on innovation in firms

  Read more

 • Sakene betyr mer enn lederne. FRPs utvikling i 40 år

  Read more

 • Forskningspolitikk er også regionalpolitikk

  Read more

 • In Culture We Trust: Beliefs in culture as an instrument for development in the Stavanger region

  Read more

 • Litteratur og data på pillebruk blant unge

  Read more

 • Per Borten 1913 - 2005

  Read more

 • «Industribyggerne: Norsk olje- og gassnæring ut med havet og mellom bakkar og berg»

  Read more

 • Telling Others How You Live—Refining Goffman's Stigma Theory Through an Analysis of Housing Strugglers in a Homeowner Nation

  Read more

 • "Ryktet forteller hvor du bor". Botetthet og integrering blant rusavhengige kommunale leietakere

  Read more

 • Sammen så veie vi flere tonn. Evaluering av prosjektet «Sats på skulen – snu Sogn»

  Read moreInternational Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:Visiting address:
P.O. Box 8046
N-4068 Stavanger
Norway

Prof. Olav Hanssensvei 15 
4021 Stavanger

 
Phone:
Fax:
General email:
+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00
firmapost@iris.no